Główne wartości TFI

Nieprzemijającymi wartościami TFI są

Miłość do Boga. " Kochamy Boga sercem, dusza, umysłem—całą naszą siłą. Szukamy bliskiej i osobistej relacji z Jezusem, dojrzewając w naśladowaniu Jego cech i charakteru i żyjąc Jego miłością.

  • Księga Psalmów 40:8, 42:1–2; Ewangelia wg. św. Mateusza 22:37–38; 1 List św. Jana 2:3,6, 5:3; List do Galatów 5:22–23

Podążanie za Duchem Bożym. Pragniemy znać i rozumieć prawdę Słowa Bożego, które jest kluczem do Jego boskiej natury. Cenimy fundamentalne zasady zapisanego Słowa, jak i tego usłyszanego od Boga, podążając za Jego wskazówkami.

  • Księga Hioba 23:12; 1:2, 119:11,105; Księga Jeremiasza 15:16; Ewangelia wg. św. Jana 14:23; List do Kolosan 3:16; Dzieje Apostolskie 2:17–18; List do Galatów 5:25; 2 List św. Piotra 1:19; 2 List do Tymoteusza 2:15; Księga Przysłów 3:5–6; Księga Izajasza 30:21; Ewangelia wg. św. Jana 4:24; List do Rzymian 8:14; Ewangelia wg. św. Jana 16:13

Bycie uczniem. Dążymy do stworzenia atmosfery, w której członkowie będą mogli podążać za Jezusem, zgodnie z osobistym powołaniem, które On do nich kieruje, jak i wcielać w życie ich oddanie względem woli Bożej.

  • Ewangelia wg. św. Łukasza 9:23; Ewangelia wg. św. Jana 12:26, 13:35; 1 List do Koryntian 6:20; 2 List do Koryntian 5:15; 2 List do Tymoteusza 1:9; Ewangelia wg. św. Jana 14:21; List do Filipian 3:14; Ewangelia wg. św. Jana 8:31–32, 10:27; List do Rzymian 12:1–2; 1 Księga Samuela 12:24

Miłość do ludzi. Bezwarunkowa miłość do ludzi, która nie zna granic rasowych, różnic wiary czy statusu społecznego, motywuje i prowadzi nas do zaspokajania potrzeb tych, z którymi wchodzimy w kontakt, zarówno duchowy jak i praktyczny.

  • Księga Psalmów 40:10; Księga Przysłów 11:30; Księga Izajasza 61:1–3; Ewangelia wg. św. Mateusza 5:14–16, 9:36, 25:35–40, 28:19–20; Ewangelia wg. św. Jana 21:17; 1 List św. Jana 3:16–18; 2 List do Koryntian 5:14a; Księga Izajasza 52:7; List do Efezjan 5:2

Potencjał jednostki. Każdy człowiek jest wartością samą w sobie i doceniamy także każdy z jego indywidualnych talentów i umiejętności. Wierzymy, że każda osoba może przyczynić się do zmiany świata poprzez zmiany zachodzące w sercach.

  • Ewangelia wg. św. Marka 9:23; Ewangelia wg. św. Łukasza 1:37; Ewangelia wg. św. Mateusza 17:20; 1 List św. Jana 5:4; 1 List do Koryntian 1:26–29; 1 Księga Samuela 14:6b; List do Rzymian 8:31; Ewangelia św. Jana 15:16; List do Filipian 4:13; 1 List św. Piotra 4:10; 2 List do Koryntian 8:12; 2 List do Tymoteusza 1:9