Wyznanie wiary The Family International

The Family International (TFI) jest międzynarodową społecznością chrześcijańską, zaangażowaną w szerzenie przesłania Bożej miłości wśród ludzi z całego świata. Wierzymy, że każdy może nawiązać osobisty związek z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, co dostarcza szczęścia i spokoju sumienia, a także motywacji do pomagania innym i dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego miłości. Nasze fundamentalne wierzenia są ogólnie zgodne z utrzymywanymi przez chrześcijan na całym świecie, aczkolwiek utrzymujemy również pewne niekonwencjonalne doktryny. Nasze zastosowanie kluczowej prawdy, jaką jest Prawo Bożej Miłości, której uczył Jezus — będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, na której opiera się „całe Prawo i Prorocy” (Nowy Testament, Ewangelia wg. św. Mateusza, 22:37-40) — jest definiująca cechą naszego życia i wiary.

Słowo Boże

Słowo Boże jest kamieniem węgielnym naszych wierzeń i postępowania. Wierzymy, że Biblia jest Słowem Boga, zapisanym przez ludzi wiary, którzy byli zainspirowani Duchem Świętym (2 List św. Piotra). Jego ponadczasowe zasady są podstawą naszej wiary, a ich prawda jest bazą przesłania, którym dzielimy się z innymi.

Wierzymy, że Bóg jest żywym Bogiem, który wciąż przemawia do ludzi, przekazując Swoje przesłanie poprzez ciągłe objawienie, proroctwo, słowa oraz kierunek i poradę duchową.

Słowo Boże wyjaśnia Jego plan względem ludzkości, uczy nas jak żyć w harmonii z Bogiem i innymi, kieruje naszymi poczynaniami i decyzjami, i jest kluczowe dla naszej duchowej siły i rozwoju.


Bóg

Wierzymy w jednego Boga, który jest wszechmocną, wszechwiedzącą, wszechobecną, wieczną Istotą, która stworzyła i podtrzymuje wszechświat i wszystko w nim. Biblia uczy nas, że „Bóg jest duchem” (Ewangelia wg. św. Jana, 4:24) i „Bóg jest miłością” (1 List św. Jana, 4:8). Wierzymy, że On nas kocha wieczną, niekończącą się miłością i troszczy się o każdą osobę, dążąc do utworzenia osobistego związku z każdym mężczyzną, kobietą i dzieckiem.

Bóg istnieje wiecznie w Trójcy Świętej — trzech rozpoznawalnych lecz nierozerwalnych Osobach: Bogu Ojcu, Jezusie Synu i Duchu Świętym.


Jezus Chrystus

Boża miłość do świata była tak wielka, że dał On Swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przynieść światu zbawienie.(Ewangelia wg. św. Jana, 3:16) oraz uczyć ludzkość o Jego miłości. Jezus jest manifestacją Bożej miłości, i został ukrzyżowany, aby zapłacić za nasze grzechy i aby ludzkość została pojednana z Bogiem.

Wierzymy, że Jezus został cudownie poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Dziewicy Maryji. Przybrał On ludzką postać i żył życiem ludzkim, zostając pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (1 List do Tymoteusza, 2:5). Trzy dni po Jego śmierci na krzyżu, zmartwychwstał, a 40 dni później, wstąpił do Nieba (Dzieje Apostolskie, 1:3). Wierzymy, że powróci On, aby ustanowić Swoje królestwo miłości i sprawiedliwości na Ziemi (Apokalipsa św. Jana, 11:15).


Duch Święty

Zanim Jezus wstąpił do Nieba, obiecał zesłać Ducha Świętego Swoim uczniom, by wzmocnić i prowadzić ich w duchowym życiu i związku z Bogiem, pozostając z nimi na zawsze (Ewangelia wg. św. Jana, 14:16).

Duch Święty prowadzi wierzących do prawdy, pomaga zrozumieć Słowo Boże, pomaga w modlitwie i wzmacnia w świadectwie Ewangelii Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1:8). Wierzymy, że każda osoba wierząca może zostać wypełniona Duchem Świętym poprzez prostą prośbę do Boga. Obecność Ducha Świętego w życiu wierzących może objawiać się poprzez różnego rodzaju dary duchowe, do których zalicza się mądrość, wiedzę, wiarę, uzdrowienia, cudy i proroctwa. (1 List do Koryntian, 12:4–11).


Stworzenie świata

Wierzymy, że Bóg stworzył wszechświat, zgodnie z relacją zawartą w Biblii. Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę na Swoje podobieństwo i tchnął w nich życie (Księga Rodzaju, 2:7); tak więc stali się oni duszami żyjącymi poprzez Boski akt stworzenia, a nie dzięki przypadkowej ewolucji. Widzialne stworzenie Boże dostarcza dowodów Jego niewidzialnej egzystencji (List do Rzymian, 1:20).

Wierzymy, że Bóg nałożył na ludzkość obowiązek dbania o Ziemię i jej mieszkańców.


Zbawienie przez łaskę Bożą

Wierzymy, że Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę bez grzechu. Obdarzył ich wolną wolą, a oni wpadli w grzech wybierając nieposłuszeństwo wobec Boga. Przez wstęp grzechu do świata, wszyscy ludzie stali się grzesznikami z natury (List do Rzymian 5:12-14) i zostali oddzieleni od Boga. Jednak Bóg, w Swojej nieskończonej miłości i łasce, wybaczył i pojednał ich ze Sobą, dając światu Swojego jedynego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (Ewangelia wg. św. Jana, 3:15). Wierzymy, że każdy, kto z godzi się na wybaczenie poprzez Jezusa Chrystusa zostanie ułaskawiony i zbawiony, oraz będzie żył wiecznie w obecności Boga po śmierci.

Zbawienie (odkupienie z grzechu) jest darem Bożej miłości, łaski i przebaczenia, i może być osiągnięte tylko przez wiarę w Jezusa. „Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas” (List do Tytusa, 3:5). Otrzymując dar zbawienia, wierzący jest zbawiony na zawsze; po śmierci, jego lub jej dusza będą żyć wiecznie w Niebie. „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki” (Ewangelia wg. św. Jana, 10:28). Wierzący będą nadal omylni, potrzebując Bożego przebaczenia, ale mimo ich wad i grzechów, nie stracą zbawienia.


Wiara

Biblia mówi, że Bóg wyróżnia i nagradza tych, którzy zbliżają się do Niego w swojej wierze (List do Hebrajczyków, 11:6). Wiara rośnie i jest umacniana poprzez naukę Słowa Bożego (List do Rzymian, 10:17), i jest ona żywa, gdy wprowadzona jest w czyn (List św. Jakuba 2:17). Wierzymy, że nasza wiara powinna być włączona w każdy aspekt naszego życia i kontaktów z innymi. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List do Rzymian, 1:17).

Wierzymy, że Bóg troszczy się o każde z Jego dzieci, stara się prowadzić, wspierać, podnosić na duchu, umacniać i zaspokajać ich potrzeby. Nasza wiara wzmacnia nas w ufności do Boga w obliczu wyzwań życiowych, nawet, jeśli nie zawsze rozumiemy Jego rozwiązań lub dlaczego zezwala na trudności, z którymi się borykamy. Powierzając w Jego ręce nasze życie, nadzieje i przyszłość, ufamy, że Bóg spełni dane nam obietnice i sprawi, że wszystko, co spotyka tych, którzy Go kochają ostatecznie współdziałać będzie dla ich dobra (List do Rzymian, 8:28).


Pobożne życie

Wierzymy, że nasze życie jako chrześcijan powinno być żywym przykładem Bożej miłości, zarówno w mowie, jak i w uczynkach. Nasze życie powinno ukazywać duchowe cnoty wymienione w Biblii, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobroć, łagodność i opanowanie (List do Galatów, 5:22-23).

Stosujemy się do biblijnej przestrogi, aby „nie miłować świata ani tego, co jest na świecie” (1 List św. Jana, 2:15). Rozumiemy przez to, że wierzący powinien unikać tych dążeń i praktyk świeckiego społeczeństwa, które nie są zgodne z nauką Chrystusa, oraz konformizmu wobec postaw i wartości stojących w sprzeczności z Jego nauką.

Chociaż głęboko wierzymy, że zbawienie jest wieczne i nie możemy go stracić bez względu na nasze działania, gdy nasze czyny nie są w zgodzie z poleceniami Jezusa, by kochać Boga i bliźnich, możemy w rezultacie stracić nasz bliski z Nim kontakt. Wierzymy, że powinniśmy usiłować podążać Jego krokami, żyć zgodnie z zasadami Słowa Bożego i przezwyciężać osobiste słabości i grzechy, które zaburzają nasze związki z Nim i z innymi.

Nasze ciała należą do Pana i są żywymi świątyniami, ponieważ zamieszkuje w nich Duch Święty, dlatego wierzymy, że chrześcijanie powinni dążyć do utrzymywania zdrowego stylu życia (1 List do Koryntian, 6:19-20).


Komunikacja z Bogiem

Modlitwa , w jaki komunikujemy się z Bogiem. Poprzez modlitwę manifestujemy naszą zależność od Boga; oddajemy Mu chwałę i wdzięczność; składamy prośby o potrzeby swoje, jak i innych.

Wierzymy, że modlitwa, nie będąc religijnym rytuałem, powinna być żywym aspektem naszego związku z Bogiem. Modlitwa może wyzwolić moc Bożą, zgodnie z Jego wolą, oraz dać nam odpowiedzi i doprowadzić do zaspokojenia potrzeb, uzdrowienia, spokoju sumienia, skierowania na właściwą drogę, jak i cudów. Jezus powiedział „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Ewangelia wg. św. Marka, 11:24).

Wierzymy, że Bóg dąży do komunikacji z ludźmi. Pragnie On być blisko każdego człowieka, dostarczać opieki, zachęty i wskazówek. Przemawia do serc wszystkich, którzy Go poszukują, zarówno poprzez niedostrzegalne jak i widoczne znaki Jego obecności.

Bóg obiecał, że Jego słowa staną się znane Jego dzieciom poprzez Jego Ducha (Ks. Przysłów, 1:23). Biblia mówi o zdolność do otrzymywanie bezpośrednich wiadomości od Boga jako darze proroctwa. Proroctwo jest darem Ducha Świętego, które jest osiągalne dla wierzących, i może odgrywać kluczową rolę w ich życiu codziennym (Dzieje Apostolskie, 2:17).


Wielkie Powołanie

Chrześcijanie są powołani przez Chrystusa do dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego miłości i zbawieniu (Ewangelia wg. św. Marka, 16:15). Boża miłość i zbawienie poprzez Jezusa są darami dla całej ludzkości, i zawsze było to Bożym zamiarem, aby każdy miął w tym udział swobodnie i bez przeszkód.. Wierzymy, że chrześcijanie powinni wychodzić z przesłaniem Bożym do ludzi z wszelkich środowisk społecznych, z użyciem metod będących w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi.

Jezus dał przykład Swoim wyznawcom, aby nie tylko nauczali prawd duchowych, lecz także wychodzili ze współczuciem do ludzi w potrzebie, wliczając w to zarówno ubogich i pokrzywdzonych. Wierzymy, że Chrześcijanie powinni dążyć do zapewniania komfortu, wsparcia i służyć tym w potrzebie.


Wspólnota Wiary

Wierzymy, że Kościół jest ciałem duchowym obejmującym wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wspólnota chrześcijan nie jest zdefiniowana poprzez budynki, ruchy religijne lub określenia wyznaniowe bądź instytucje, lecz jest to wspólnota wiary, zjednoczonej w duchu i wzajemnej miłości. „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (Ewangelia wg. św. Jana, 4:24).

Wierzymy, ze zapisy bliskiej wspólnoty, jaką cieszył się pierwszy Kościół, ich wspólne wysiłki i duchowa jedność, nie służą jedynie jako narracja historyczna, ale jako model dla nowych pokoleń wierzących.

Członkowie The Family International są częścią światowej wspólnoty wiary, i postrzegają siebie jako bracia i siostry w duchu, zjednoczeni w wierze i w zamierzeniach. Wierzymy, ze Jezus oddał za nas życie, więc i „my także winniśmy oddać życie za braci” (1 List św. Jana, 3:16), „miłością ożywieni służąc sobie wzajemnie” (List do Galatów, 5:13). Wierzymy, że, jako chrześcijanie, powinniśmy współpracować w harmonii z innymi w celu szerzenia miłości Boga na świecie i polepszenia jakości życia innych.


Narzeczona (Oblubienica) Chrystusa

Związek pomiędzy Bogiem a Jego ludźmi – Chrystusem i Jego Kościołem – są porównywane w Biblii do tych, łączących pana młodego z panną młodą. Biblia mówi nam, że „małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów” (Ks. Izajasza, 54:5), oraz „Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym – Tym, który powstał z martwych [Jezusem], byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu” (List do Rzymian, 7:4).

Wierzymy, że ta małżeńska metafora użyta w Biblii i opisująca intymny, duchowy związek Jezusa ze Swoim Kościołem ma na celu oddanie jak żarliwym jest ten związek serca, umysłu i ducha, którego Jezus poszukuje z każdym ze Swoich zwolenników.


Bycie uczniem

Bycie uczniem Chrystusa jest scharakteryzowane jako oddanie się wierze i podążanie za nauką Jezusa. „Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami” (Ewangelia wg. św. Jana, 8:31). Wierzymy, że Jezus wciąż wzywa wierzących do podążania za Nim i życia zgodnie z Jego nauką. Jego wezwanie do służby jest wciąż kluczowe i pozostaje niezmienione od czasu Jego apelu do rybaków na brzegu Galilei: „I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi"(Ewangelia wg. św. Mateusza, 4:19).

Ewangelia ilustruje życie Jezusa i Jego najbliższych uczniów, którzy uczynili służbę Bogu ich życiowym powołaniem. Wierzymy, że Bóg wciąż nawołuje ludzi do życia oddanego Jego służbie. Sposób i stopień, w którym poświęcają oni swój czas, bądź środki, dla Chrystusa, jest kwestią indywidualnej wiary i przekonań.


Boże Prawo Miłości

Wierzymy, że Boże Prawo Miłości, które jest przedstawione w Ewangelii wg. św. Mateusza (22:35-40) powinno obejmować każdy aspekt życia chrześcijanina i jego kontaktów z innymi. Specjalista od Prawa Mojżeszowego sprawdził Jezusa przy pomocy pytania: „"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?. On (Jezus) mu odpowiedział , Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy". Dlatego wierzymy, że działania chrześcijan powinny być uzasadnione bezinteresownąi pełną poświęcenia miłością – miłością Boga do naszego bliźniego.

Boże Prawo Miłości jest ostatecznym wypełnieniem praw biblijnych, w tym Dziesięciu Przykazań, ponieważ spełnia ono intencje i cele tych praw. „Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (List do Galatów 5:14). Dlatego wierzymy, że poprzez zbawienie, które otrzymaliśmy dzięki Jezusowi, a także wobec Jego nowego Prawa Miłości, które nam dał, chrześcijanie są wolni od praw Mojżeszowych zawartych w Starym Testamencie i nie wymaga się dłużej od nich, aby się do nich stosowali. W zamian, sa oni zobowiązani do przestrzegania wyższego prawa – Chrystusowego Prawa Miłości, które powinno być dla nich wskazówką we wszelkich stosunkach międzyludzkich.


Uczta Pańska

Uczta Pańska, znana także jako komunia, jest prostym obchodem, o który Jezus poprosił swoich uczniówaby upamiętniali Jego ofiarę dla ludzkości (1 List do Koryntian, 11:25). Wierzący dzielą się chlebem, który jest rozkruszony, co przedstawia sposób, w jaki ciało Jezusa zostało umęczone, przebite i zdruzgotane za nasze winy i w celu uzdrowienia naszych ciał, a także win, aby ukazać, jak Jego krew została przelana dla odpuszczenia naszych grzechów. Wierzymy, że poprzez cierpienie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu, Bóg sam spełnił warunek konieczny nie tylko dla zbawienia dusz całej ludzkości, ale także dla uzdrowienie ich cielesnych niemocy.


Życie po śmierci

Wierzymy, że każda osoba ma wieczną duszę, i nawet gdy umrze, jej dusza jest odprowadzona do życia wiecznego, gdzie jest nagrodzona bądź osądzona za postępowanie w tym życiu ziemskim i przypisana do odpowiedniego miejsca.

Bóg przygotował miejsce w Niebie, które pełne jest nieśmiertelnego piękna, pokoju i radości dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa (1 List do Koryntian, 2:9) i przyjmują Jego dar zbawienia. "Zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi" i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie” (Apokalipsa św. Jana, 21:3-4).

Chociaż przyjęcie do Nieba jest darem, wierzymy, że nagroda, którą otrzymują wierzący w życiu wiecznym, zależna jest od ich poczynań tutaj i teraz na ziemi, oraz od tego, czy żyli oni zgodnie z Bożymi prawami miłości.

Biblia mówi, że Bóg „nie chce zgubić niektórych, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia„ (2 List św. Piotra, 3:9), i że Jezus nauczał dusze zmarłych, zamknięte w więzieniu. (1 List św. Piotra, 3:18-20, 4:6). Wierzymy, że On wciąż będzie dążył do pojednania wszystkiego z Sobą (List do Kolosan, 1:20). Nie uwazamy, że wszyscy, którzy umarli, nie otrzymawszy Jezusa Chrystusa jako ich Zbawcę, powinni automatycznie zostać posłani do piekła – miejsca osamotnienia i cierpienia– ani też wiecznie pozbawieni zbawienia i odkupienia grzechów. Wierzymy, że Bóg, w Swojej Miłości, nadal będzie kochał tych, którzy zmarli, nie dostępując zbawienia, i dążył do tego, aby poznali oni prawdę (1 List do Tymoteusza, 2:4).


Aniołowie i zmarli wierzący

Anioły są silnymi istotami duchowymi, stworzonymi przez Boga i mającymi za zadanie czuwanie nad ludzkością. Istnieje w Biblii wiele przykładów na ich interwencję w celu ochrony, wsparcia i przekazywania wiadomości od Boga; wierzymy, że czynią to do dnia dzisiejszego.

Wierzymy, że oprócz aniołów, Bóg również upoważnia dusze zmarłych wierzących do służby i przekazywania wiadomości Jego ludziom. Przykład taki znaleźć można w biblijnej opowieści o duszach zmarłych proroków, Mojżeszu i Eliaszu, pojawiających się i naradzających się z Jezusem (Ewangelia wg. św. Łukasza, 9:28-31). Paweł porównał zmarłych wierzących do „mnóstwa świadków” czuwających nad ludźmi na Ziemi (List do Hebrajczyków, 12:1).


Duchowa Walka

Wierzymy, że istnieje duchowa sfera, niewidzialna w świecie fizycznym, zamieszkała przez Boga i Jego anioły oraz inne istoty, jak również przez Szatana, wroga wszelkiej sprawiedliwości. Szatan i jego złe duchy są zbuntowane przeciwko Bogu, będąc podżegaczami zła i cierpienia, które dręczą ludzkość od wieków.

Wierzymy, że w tej duchowej sferze prowadzona jest nieustanna walka, między dobrem a złem, między Bogiem i Jego dobrymi siłami, a Szatanem i jego złymi mocami, gdzie obie ze stron dążą do wywarcia wpływu na dusze i umysły ludzi oraz na bieg historii.

Wierzymy, że chrześcijanie mogą odegrać rolę w tej duchowej walce poprzez wybory i działania, które służą wspieraniu królestwa Bożego. Niektórzy ludzie jednak, poprzez swoje bezbożne zachowania, promują działania sił zła, tłumiące wiarę i dobro (List do Efezjan, 6:12).

Biblia przepowiada, że Szatan i jego siły zostaną ostatecznie pokonane i że Boży plan dla ludzkości zatriumfuje (Apokalipsa św. Jana, 20:1-3,10). Królestwo Jezusa zostanie w końcu ustanowione na Ziemi, i „królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca będzie na wieki wieków” (Apokalipsa św. Jana, 11:15).


Boska interwencja

Biblia zanotowała wiele nadprzyrodzonych czynów Boga, które są niewytłumaczalne. Wierzymy, że przez wieki Bóg interweniował w świat przyrody, wpływając na nadprzyrodzone zmiany okoliczności i warunków, i że kontynuuje podobne działania po dzień dzisiejszy, manifestując przez to Swoją miłość i moc.

Podczas gdy Jezus przebywał na Ziemi, wyrażał On nie tylko Swoją miłość do ludzi poprzez uzdrawianie ich serc i dusz, lecz także czynił cuda, karmiąc głodnych i uzdrawiając choroby i okaleczone ciała. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (List do Hebrajczyków, 13:8), stąd wierzymy, że wciąż dokonuje On cudów i dzisiaj.


Klucze do Królestwa

Wierzymy, że duchowe dary, które Jezus dał Swym pierwszym uczniom, są dostępne dla Jego uczniów także dzisiaj. Gdy Jezus powiedział, „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Ewangelia wg. św. Mateusza, 16:19), wierzymy, że On w sensie dosłownym przekazał duchowe klucze do królestwa niebieskiego swoim uczniom, dając im szerszy dostęp do Swojej mocy. Wierzący mogą ubiegać się o klucze do królestwa poprzez modlitwę, aby wyzwolić moc Bożą w danych sytuacjach, zgodnie z Jego wolą.


Rodziny

Wierzymy, że Bóg powołał komórkę rodzinną jako fundamentalną część składową społeczeństwa. Zarządził On, aby rodziny współuczestniczyły w swoim życiu, wspierając się i pomagając sobie nawzajem. Rodzina jest wielce istotna dla pielęgnacji i wychowania dzieci.

Dzieci są darem od Boga, które On pobłogosławił i powierzył nam.„Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą” (Księga Psalmów, 127:3). Wierzymy, że odpowiedzialnością rodziców chrześcijańskich jest troskliwa opieka nad dziećmi, jak również wdrażanie Bożych reguł i zasad moralnych, oraz szacunek i miłość do Boga i innych (List do Efezjan, 6:4).

Wierzymy, że Bóg stworzył i powołał instytucję małżeństwa mężczyzny i kobiety, i że małżeństwo jest idealnym związkiem dla formowania stabilnych rodzin. Wierzący, którzy zobowiązują się do małżeństwa, zawierają ślub w obliczu Boga, przysięgając miłość, opiekę i odpowiedzialność za żonę, męża oraz dzieci (Ewangelia wg. św. Mateusza, 19:4-6).


Seksualność

Wierzymy, że Bóg stworzył i uświęcił ludzką seksualność, i my uważamy ją jako naturalny aspekt życia. Biblia mówi, że Bóg powiedział pierwszemu mężczyźnie i kobiecie, "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Księga Rodzaju, 1:28). Bóg „widział, że wszystko, co uczynił – w tym pierwszego mężczyznę i kobietę, tak jak ich ciała i seksualność – „było bardzo dobre” (Księga Rodzaju, 1:31).

Naszym przekonaniem jest to, że stosunki heteroseksualne, gdy praktykowane, jak Bóg je zamyślił i uświęcił, pomiędzy godzącymi się na to dorosłymi, są czystymi i naturalnymi cudami stworzenia Bożego i są dopuszczalne według Pisma Świętego.


Swiętość życia

Wierzymy, że życie ludzkie jest święte, i że każda osoba jest obdarzona, nadanym przez Boga, prawem do bycia traktowanym z szacunkiem, jako osoba stworzona na podobieństwo Boga. Naszym obowiązkiem, jako chrześcijan, jest kochać bliźniego jak siebie samego (Ewangelia wg. św. Marka, 12:31), niezależnie od rasy, płci, wiary, narodowości czy statusu społecznego. Przeciwstawiamy się wszelkiej formie dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy jako niezgodnych z Bożym zamysłem.

Wierzymy, że życie, od momentu poczęcia do śmierci, jest cennym darem od Boga, godnym szacunku i pielęgnacji. Jako że Bóg jest jedynym dawcą życia, wierzymy, że czas śmierci każdego z nas powinien być pozostawiony w Jego rękach (Księga Psalmów, 31:15).


Odpowiedzialność cywilna

Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem wierzących jest być dobrym obywatelem we wszystkich aspektach, odnosząc się do wartości chrześcijańskich, manifestując uczciwość i prawość, i przyczyniając się do dobra społecznego. Jesteśmy wierni biblijnej nauce, „Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi” (List do Rzymian, 13:1). Jednak, w przypadku, gdy prawo lub rozporządzenia naruszają wiarę wierzących lub prawo do praktykowania wiary, wierzymy, że chrześcijanie powinni działać zgodnie z własnym sumieniem (Dzieje Apostolskie, 5:27-29).


Drugie Nadejście Chrystusae

Wierzymy, że Pismo Święte przepowiadające przyszłość spełni się, jak wiele innych przepowiedni biblijnych na przestrzeni wieków. Naszym przekonaniem jest, że czasy, w których obecnie żyjemy są czasami znanymi w Biblii jako „Dni Ostatnie”, które odnoszą się do ery poprzedzającej powtórne nadejście Jezusa Chrystusa (2 List do Tymoteusza, 3:1). Jego powrót na Ziemię wprowadzi nas w nową erę pokoju, koniec wojnie i przemocy, oraz sprawiedliwość i prawo dla całej ludzkości. (Więcej na temat naszych przekonań w „Czasie Końca”).

  • return