Wyznanie wiary The Family International

The Family International (TFI) jest międzynarodową społecznością chrześcijańską, zaangażowaną w szerzenie przesłania Bożej miłości wśród ludzi z całego świata. Wierzymy, że każdy może nawiązać osobisty związek z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, co dostarcza szczęścia i spokoju sumienia, a także motywacji do pomagania innym i dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego miłości. Nasze fundamentalne wierzenia są ogólnie zgodne z utrzymywanymi przez chrześcijan na całym świecie, aczkolwiek utrzymujemy również pewne niekonwencjonalne doktryny. Nasze zastosowanie kluczowej prawdy, jaką jest Prawo Bożej Miłości, której uczył Jezus — będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, na której opiera się „całe Prawo i Prorocy” (Nowy Testament, Ewangelia wg. św. Mateusza, 22:37-40) — jest definiująca cechą naszego życia i wiary.

Słowo Boże

Słowo Boże jest kamieniem węgielnym naszych wierzeń i postępowania. Wierzymy, że Biblia jest Słowem Boga, zapisanym przez ludzi wiary, którzy byli zainspirowani Duchem Świętym (2 List św. Piotra). Jego ponadczasowe zasady są podstawą naszej wiary, a ich prawda jest bazą przesłania, którym dzielimy się z innymi.

Wierzymy, że Bóg jest żywym Bogiem, który wciąż przemawia do ludzi, przekazując Swoje przesłanie poprzez ciągłe objawienie, proroctwo, słowa oraz kierunek i poradę duchową.

Słowo Boże wyjaśnia Jego plan względem ludzkości, uczy nas jak żyć w harmonii z Bogiem i innymi, kieruje naszymi poczynaniami i decyzjami, i jest kluczowe dla naszej duchowej siły i rozwoju.

 • Ewangelia wg. św. Jana 1:1; Ewangelia wg. św. Mateusza 24:35; Ewangelia wg. św. Jana 8:31-32, Ewangelia wg. św. Mateusza 4:4, List do Rzymian 10:17, 15:4; Dzieje Apostolskie 2:17; Księga Amosa 3:7, Księga Przysłów 1:23

Bóg

Wierzymy w jednego Boga, który jest wszechmocną, wszechwiedzącą, wszechobecną, wieczną Istotą, która stworzyła i podtrzymuje wszechświat i wszystko w nim. Biblia uczy nas, że „Bóg jest duchem” (Ewangelia wg. św. Jana, 4:24) i „Bóg jest miłością” (1 List św. Jana, 4:8). Wierzymy, że On nas kocha wieczną, niekończącą się miłością i troszczy się o każdą osobę, dążąc do utworzenia osobistego związku z każdym mężczyzną, kobietą i dzieckiem.

Bóg istnieje wiecznie w Trójcy Świętej — trzech rozpoznawalnych lecz nierozerwalnych Osobach: Bogu Ojcu, Jezusie Synu i Duchu Świętym.

 • Księga Izajasza, 43:10-11, Ewangelia wg. św. Jana, 4:24, Ewangelia wg. św. Jana, 14:23, 1 List św. Jana, 4:19, 5:7; Ewangelia wg. św. Mateusza, 28:19, 1 List do Koryntian 8:6, Apokalipsa wg. św. Jana, 4:11

Jezus Chrystus

Boża miłość do świata była tak wielka, że dał On Swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przynieść światu zbawienie.(Ewangelia wg. św. Jana, 3:16) oraz uczyć ludzkość o Jego miłości. Jezus jest manifestacją Bożej miłości, i został ukrzyżowany, aby zapłacić za nasze grzechy i aby ludzkość została pojednana z Bogiem.

Wierzymy, że Jezus został cudownie poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Dziewicy Maryji. Przybrał On ludzką postać i żył życiem ludzkim, zostając pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (1 List do Tymoteusza, 2:5). Trzy dni po Jego śmierci na krzyżu, zmartwychwstał, a 40 dni później, wstąpił do Nieba (Dzieje Apostolskie, 1:3). Wierzymy, że powróci On, aby ustanowić Swoje królestwo miłości i sprawiedliwości na Ziemi (Apokalipsa św. Jana, 11:15).

 • 1 List do Tymoteusza, 3:16, Ewangelia wg. św. Jana, 1:14, List do Filipian 2:5-11, List do Hebrajczyków, 4:14-15, 2 List do Koryntian 5:21, 1 List św. Piotra 2:24-25, 1 List do Koryntian 15:3-6, Ewangelia wg. św. Mateusza 28:18, Dzieje Apostolskie 1:9-11

Duch Święty

Zanim Jezus wstąpił do Nieba, obiecał zesłać Ducha Świętego Swoim uczniom, by wzmocnić i prowadzić ich w duchowym życiu i związku z Bogiem, pozostając z nimi na zawsze (Ewangelia wg. św. Jana, 14:16).

Duch Święty prowadzi wierzących do prawdy, pomaga zrozumieć Słowo Boże, pomaga w modlitwie i wzmacnia w świadectwie Ewangelii Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1:8). Wierzymy, że każda osoba wierząca może zostać wypełniona Duchem Świętym poprzez prostą prośbę do Boga. Obecność Ducha Świętego w życiu wierzących może objawiać się poprzez różnego rodzaju dary duchowe, do których zalicza się mądrość, wiedzę, wiarę, uzdrowienia, cudy i proroctwa. (1 List do Koryntian, 12:4–11).

 • Ewangelia wg. św. Jana 16:7,13; Dzieje Apostolskie 1:5,8; Ewangelia wg. św. Jana 14:15-18,26; Ewangelia wg. św. Łukasza 11:13; List do Rzymian 8:26-27; 1 List do Koryntian 12:4-11; Księga Przysłów 8:1, 23, 30

Stworzenie świata

Wierzymy, że Bóg stworzył wszechświat, zgodnie z relacją zawartą w Biblii. Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę na Swoje podobieństwo i tchnął w nich życie (Księga Rodzaju, 2:7); tak więc stali się oni duszami żyjącymi poprzez Boski akt stworzenia, a nie dzięki przypadkowej ewolucji. Widzialne stworzenie Boże dostarcza dowodów Jego niewidzialnej egzystencji (List do Rzymian, 1:20).

Wierzymy, że Bóg nałożył na ludzkość obowiązek dbania o Ziemię i jej mieszkańców.

 • Księga Rodzaju 1:1; 26-27, 2:15; Księga Psalmów 8:4, 33:6-9; Księga Jeremiasza 32:17, List do Hebrajczyków 11:3

Zbawienie przez łaskę Bożą

Wierzymy, że Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę bez grzechu. Obdarzył ich wolną wolą, a oni wpadli w grzech wybierając nieposłuszeństwo wobec Boga. Przez wstęp grzechu do świata, wszyscy ludzie stali się grzesznikami z natury (List do Rzymian 5:12-14) i zostali oddzieleni od Boga. Jednak Bóg, w Swojej nieskończonej miłości i łasce, wybaczył i pojednał ich ze Sobą, dając światu Swojego jedynego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (Ewangelia wg. św. Jana, 3:15). Wierzymy, że każdy, kto z godzi się na wybaczenie poprzez Jezusa Chrystusa zostanie ułaskawiony i zbawiony, oraz będzie żył wiecznie w obecności Boga po śmierci.

Zbawienie (odkupienie z grzechu) jest darem Bożej miłości, łaski i przebaczenia, i może być osiągnięte tylko przez wiarę w Jezusa. „Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas” (List do Tytusa, 3:5). Otrzymując dar zbawienia, wierzący jest zbawiony na zawsze; po śmierci, jego lub jej dusza będą żyć wiecznie w Niebie. „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki” (Ewangelia wg. św. Jana, 10:28). Wierzący będą nadal omylni, potrzebując Bożego przebaczenia, ale mimo ich wad i grzechów, nie stracą zbawienia.

 • Księga Rodzaju 3:17-19; 1 List do Koryntian 15:21-22; List do Rzymian 3:23; 6:23; List do Efezjan 2:7-9, 1 List św. Jana 1:8; Dzieje Apostolskie 4:12; 1 List św. Jana 5:12; List do Rzymian 5:8-9, 8:38-39

Wiara

Biblia mówi, że Bóg wyróżnia i nagradza tych, którzy zbliżają się do Niego w swojej wierze (List do Hebrajczyków, 11:6). Wiara rośnie i jest umacniana poprzez naukę Słowa Bożego (List do Rzymian, 10:17), i jest ona żywa, gdy wprowadzona jest w czyn (List św. Jakuba 2:17). Wierzymy, że nasza wiara powinna być włączona w każdy aspekt naszego życia i kontaktów z innymi. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List do Rzymian, 1:17).

Wierzymy, że Bóg troszczy się o każde z Jego dzieci, stara się prowadzić, wspierać, podnosić na duchu, umacniać i zaspokajać ich potrzeby. Nasza wiara wzmacnia nas w ufności do Boga w obliczu wyzwań życiowych, nawet, jeśli nie zawsze rozumiemy Jego rozwiązań lub dlaczego zezwala na trudności, z którymi się borykamy. Powierzając w Jego ręce nasze życie, nadzieje i przyszłość, ufamy, że Bóg spełni dane nam obietnice i sprawi, że wszystko, co spotyka tych, którzy Go kochają ostatecznie współdziałać będzie dla ich dobra (List do Rzymian, 8:28).

 • List do Hebrajczyków 11:1, 6; Ewangelia wg. św. Marka 9:23, Ewangelia wg. św. Mateusza 8:24-26; 2 List do Koryntian 5:7, Ewangelia wg. św. Mateusza 9:29; List do Hebrajczyków 10:35; Księga Przysłów 3:5-6, Księga Izajasza 55:8-11, Księga Psalmów 27:13-14, 23:1-4, 34:15, 17-19, 91:14-16

Pobożne życie

Wierzymy, że nasze życie jako chrześcijan powinno być żywym przykładem Bożej miłości, zarówno w mowie, jak i w uczynkach. Nasze życie powinno ukazywać duchowe cnoty wymienione w Biblii, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobroć, łagodność i opanowanie (List do Galatów, 5:22-23).

Stosujemy się do biblijnej przestrogi, aby „nie miłować świata ani tego, co jest na świecie” (1 List św. Jana, 2:15). Rozumiemy przez to, że wierzący powinien unikać tych dążeń i praktyk świeckiego społeczeństwa, które nie są zgodne z nauką Chrystusa, oraz konformizmu wobec postaw i wartości stojących w sprzeczności z Jego nauką.

Chociaż głęboko wierzymy, że zbawienie jest wieczne i nie możemy go stracić bez względu na nasze działania, gdy nasze czyny nie są w zgodzie z poleceniami Jezusa, by kochać Boga i bliźnich, możemy w rezultacie stracić nasz bliski z Nim kontakt. Wierzymy, że powinniśmy usiłować podążać Jego krokami, żyć zgodnie z zasadami Słowa Bożego i przezwyciężać osobiste słabości i grzechy, które zaburzają nasze związki z Nim i z innymi.

Nasze ciała należą do Pana i są żywymi świątyniami, ponieważ zamieszkuje w nich Duch Święty, dlatego wierzymy, że chrześcijanie powinni dążyć do utrzymywania zdrowego stylu życia (1 List do Koryntian, 6:19-20).

 • 1 List św. Jana 2:5-6; List św. Jakuba 2:26; 1 List św. Jana 2:15-17; List do Rzymian 12:1-2; Księga Przysłów 16:6; List św. Jakuba 3:17-18

Komunikacja z Bogiem

Modlitwa , w jaki komunikujemy się z Bogiem. Poprzez modlitwę manifestujemy naszą zależność od Boga; oddajemy Mu chwałę i wdzięczność; składamy prośby o potrzeby swoje, jak i innych.

Wierzymy, że modlitwa, nie będąc religijnym rytuałem, powinna być żywym aspektem naszego związku z Bogiem. Modlitwa może wyzwolić moc Bożą, zgodnie z Jego wolą, oraz dać nam odpowiedzi i doprowadzić do zaspokojenia potrzeb, uzdrowienia, spokoju sumienia, skierowania na właściwą drogę, jak i cudów. Jezus powiedział „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Ewangelia wg. św. Marka, 11:24).

Wierzymy, że Bóg dąży do komunikacji z ludźmi. Pragnie On być blisko każdego człowieka, dostarczać opieki, zachęty i wskazówek. Przemawia do serc wszystkich, którzy Go poszukują, zarówno poprzez niedostrzegalne jak i widoczne znaki Jego obecności.

Bóg obiecał, że Jego słowa staną się znane Jego dzieciom poprzez Jego Ducha (Ks. Przysłów, 1:23). Biblia mówi o zdolność do otrzymywanie bezpośrednich wiadomości od Boga jako darze proroctwa. Proroctwo jest darem Ducha Świętego, które jest osiągalne dla wierzących, i może odgrywać kluczową rolę w ich życiu codziennym (Dzieje Apostolskie, 2:17).

 • Księga Jeremiasza 33:3; Ewangelia wg. św. Jana 14:13-14; Ewangelia wg. św. Mateusza 7:7-8; 1 List św. Jana 5:14-15; 1 List do Tesaloniczan 5:17; List do Rzymian 12:6; Dzieje Apostolskie 2:17-18; Księga Przysłów 3:5,6; List do Efezjan 5:20; Psalm 34:1

Wielkie Powołanie

Chrześcijanie są powołani przez Chrystusa do dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego miłości i zbawieniu (Ewangelia wg. św. Marka, 16:15). Boża miłość i zbawienie poprzez Jezusa są darami dla całej ludzkości, i zawsze było to Bożym zamiarem, aby każdy miął w tym udział swobodnie i bez przeszkód.. Wierzymy, że chrześcijanie powinni wychodzić z przesłaniem Bożym do ludzi z wszelkich środowisk społecznych, z użyciem metod będących w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi.

Jezus dał przykład Swoim wyznawcom, aby nie tylko nauczali prawd duchowych, lecz także wychodzili ze współczuciem do ludzi w potrzebie, wliczając w to zarówno ubogich i pokrzywdzonych. Wierzymy, że Chrześcijanie powinni dążyć do zapewniania komfortu, wsparcia i służyć tym w potrzebie.

 • Ewangelia wg. św. Mateusza 28:19-20; 2 List do Tymoteusza 4:2; Księga Daniela 12:3, Dzieje Apostolskie 26:18; Ewangelia wg. św. Mateusza 5:14,16; Ewangelia wg. św. Łukasza 9:1-2; Ewangelia wg. św. Mateusza 10:8; Księga Przysłów 3:27; Księga Przysłów 19:17; 1 List do Koryntian 16:14

Wspólnota Wiary

Wierzymy, że Kościół jest ciałem duchowym obejmującym wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wspólnota chrześcijan nie jest zdefiniowana poprzez budynki, ruchy religijne lub określenia wyznaniowe bądź instytucje, lecz jest to wspólnota wiary, zjednoczonej w duchu i wzajemnej miłości. „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (Ewangelia wg. św. Jana, 4:24).

Wierzymy, ze zapisy bliskiej wspólnoty, jaką cieszył się pierwszy Kościół, ich wspólne wysiłki i duchowa jedność, nie służą jedynie jako narracja historyczna, ale jako model dla nowych pokoleń wierzących.

Członkowie The Family International są częścią światowej wspólnoty wiary, i postrzegają siebie jako bracia i siostry w duchu, zjednoczeni w wierze i w zamierzeniach. Wierzymy, ze Jezus oddał za nas życie, więc i „my także winniśmy oddać życie za braci” (1 List św. Jana, 3:16), „miłością ożywieni służąc sobie wzajemnie” (List do Galatów, 5:13). Wierzymy, że, jako chrześcijanie, powinniśmy współpracować w harmonii z innymi w celu szerzenia miłości Boga na świecie i polepszenia jakości życia innych.

 • 1 List św. Piotra 2:5, List do Efezjan 2:19-22, 1 List do Koryntian 12:12-14; Dzieje Apostolskie 2:46, 1 List św. Jana 1:7; Psalm 133:1, 1 List do św. Piotra 4:8; Ewangelia wg. św. Jana 15:13

Narzeczona (Oblubienica) Chrystusa

Związek pomiędzy Bogiem a Jego ludźmi – Chrystusem i Jego Kościołem – są porównywane w Biblii do tych, łączących pana młodego z panną młodą. Biblia mówi nam, że „małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów” (Ks. Izajasza, 54:5), oraz „Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym – Tym, który powstał z martwych [Jezusem], byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu” (List do Rzymian, 7:4).

Wierzymy, że ta małżeńska metafora użyta w Biblii i opisująca intymny, duchowy związek Jezusa ze Swoim Kościołem ma na celu oddanie jak żarliwym jest ten związek serca, umysłu i ducha, którego Jezus poszukuje z każdym ze Swoich zwolenników.

 • Księga Ozeasza 2:19-20; Księga Izajasza 61:10, 62:5; List do Efezjan 5:25; Apokalipsa wg. św. Jana 19:7-9

Bycie uczniem

Bycie uczniem Chrystusa jest scharakteryzowane jako oddanie się wierze i podążanie za nauką Jezusa. „Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami” (Ewangelia wg. św. Jana, 8:31). Wierzymy, że Jezus wciąż wzywa wierzących do podążania za Nim i życia zgodnie z Jego nauką. Jego wezwanie do służby jest wciąż kluczowe i pozostaje niezmienione od czasu Jego apelu do rybaków na brzegu Galilei: „I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi"(Ewangelia wg. św. Mateusza, 4:19).

Ewangelia ilustruje życie Jezusa i Jego najbliższych uczniów, którzy uczynili służbę Bogu ich życiowym powołaniem. Wierzymy, że Bóg wciąż nawołuje ludzi do życia oddanego Jego służbie. Sposób i stopień, w którym poświęcają oni swój czas, bądź środki, dla Chrystusa, jest kwestią indywidualnej wiary i przekonań.

 • Ewangelia wg. św. Łukasza 9:23-24; Ewangelia wg. św. Jana 8:31-32; Ewangelia wg. św. Jana 15:16; Ewangelia wg. św. Jana 12:26; Ewangelia wg. św. Marka 8:34-38

Boże Prawo Miłości

Wierzymy, że Boże Prawo Miłości, które jest przedstawione w Ewangelii wg. św. Mateusza (22:35-40) powinno obejmować każdy aspekt życia chrześcijanina i jego kontaktów z innymi. Specjalista od Prawa Mojżeszowego sprawdził Jezusa przy pomocy pytania: „"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?. On (Jezus) mu odpowiedział , Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy". Dlatego wierzymy, że działania chrześcijan powinny być uzasadnione bezinteresownąi pełną poświęcenia miłością – miłością Boga do naszego bliźniego.

Boże Prawo Miłości jest ostatecznym wypełnieniem praw biblijnych, w tym Dziesięciu Przykazań, ponieważ spełnia ono intencje i cele tych praw. „Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (List do Galatów 5:14). Dlatego wierzymy, że poprzez zbawienie, które otrzymaliśmy dzięki Jezusowi, a także wobec Jego nowego Prawa Miłości, które nam dał, chrześcijanie są wolni od praw Mojżeszowych zawartych w Starym Testamencie i nie wymaga się dłużej od nich, aby się do nich stosowali. W zamian, sa oni zobowiązani do przestrzegania wyższego prawa – Chrystusowego Prawa Miłości, które powinno być dla nich wskazówką we wszelkich stosunkach międzyludzkich.

 • List do Rzymian 13:8-10, Ewangelia wg. św. Jana 2:8, List do Galatów 2:16, 3:23-25, List do Rzymian 13:10, Ewangelia wg. św. Jana 13:34, List do Rzymian 10:5, Ewangelia wg. św. Mateusza 5:38-46

Uczta Pańska

Uczta Pańska, znana także jako komunia, jest prostym obchodem, o który Jezus poprosił swoich uczniówaby upamiętniali Jego ofiarę dla ludzkości (1 List do Koryntian, 11:25). Wierzący dzielą się chlebem, który jest rozkruszony, co przedstawia sposób, w jaki ciało Jezusa zostało umęczone, przebite i zdruzgotane za nasze winy i w celu uzdrowienia naszych ciał, a także win, aby ukazać, jak Jego krew została przelana dla odpuszczenia naszych grzechów. Wierzymy, że poprzez cierpienie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu, Bóg sam spełnił warunek konieczny nie tylko dla zbawienia dusz całej ludzkości, ale także dla uzdrowienie ich cielesnych niemocy.

 • Ewangelia wg. św. Mateusza 26:28, Ewangelia wg. św. Łukasza 22:17-20, Ewangelia wg. św. Jana 6:51, 1 List do Koryntian 11:23-26, Księga Izajasza 53:5

Życie po śmierci

Wierzymy, że każda osoba ma wieczną duszę, i nawet gdy umrze, jej dusza jest odprowadzona do życia wiecznego, gdzie jest nagrodzona bądź osądzona za postępowanie w tym życiu ziemskim i przypisana do odpowiedniego miejsca.

Bóg przygotował miejsce w Niebie, które pełne jest nieśmiertelnego piękna, pokoju i radości dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa (1 List do Koryntian, 2:9) i przyjmują Jego dar zbawienia. "Zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi" i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie” (Apokalipsa św. Jana, 21:3-4).

Chociaż przyjęcie do Nieba jest darem, wierzymy, że nagroda, którą otrzymują wierzący w życiu wiecznym, zależna jest od ich poczynań tutaj i teraz na ziemi, oraz od tego, czy żyli oni zgodnie z Bożymi prawami miłości.

Biblia mówi, że Bóg „nie chce zgubić niektórych, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia„ (2 List św. Piotra, 3:9), i że Jezus nauczał dusze zmarłych, zamknięte w więzieniu. (1 List św. Piotra, 3:18-20, 4:6). Wierzymy, że On wciąż będzie dążył do pojednania wszystkiego z Sobą (List do Kolosan, 1:20). Nie uwazamy, że wszyscy, którzy umarli, nie otrzymawszy Jezusa Chrystusa jako ich Zbawcę, powinni automatycznie zostać posłani do piekła – miejsca osamotnienia i cierpienia– ani też wiecznie pozbawieni zbawienia i odkupienia grzechów. Wierzymy, że Bóg, w Swojej Miłości, nadal będzie kochał tych, którzy zmarli, nie dostępując zbawienia, i dążył do tego, aby poznali oni prawdę (1 List do Tymoteusza, 2:4).

 • Ewangelia wg. św. Jana 14:1-3, 1 List św. Piotra 1:3-5, 1 List do Koryntian 5:1-2, 1 List do Tymoteusza 2:4,4-10, Apokalipsa wg. św. Jana 20:11-13, List do Rzymian 5:18,21, 2 List do Koryntian 5:10,18-19, List do Rzymian 8:18, Apokalipsa wg. św. Jana 22:12;1, 1 List do Koryntian 3:13-15

Aniołowie i zmarli wierzący

Anioły są silnymi istotami duchowymi, stworzonymi przez Boga i mającymi za zadanie czuwanie nad ludzkością. Istnieje w Biblii wiele przykładów na ich interwencję w celu ochrony, wsparcia i przekazywania wiadomości od Boga; wierzymy, że czynią to do dnia dzisiejszego.

Wierzymy, że oprócz aniołów, Bóg również upoważnia dusze zmarłych wierzących do służby i przekazywania wiadomości Jego ludziom. Przykład taki znaleźć można w biblijnej opowieści o duszach zmarłych proroków, Mojżeszu i Eliaszu, pojawiających się i naradzających się z Jezusem (Ewangelia wg. św. Łukasza, 9:28-31). Paweł porównał zmarłych wierzących do „mnóstwa świadków” czuwających nad ludźmi na Ziemi (List do Hebrajczyków, 12:1).

 • Psalm 34:7;91:11-12, 2 Księga Królewska 6:15-17, Dzieje Apostolskie 12:7-11, Ewangelia wg. św. Mateusza 1:20-24, Ewangelia wg. św. Łukasza 2:9-15, Apokalipsa wg. św. Jana 19:10, List do Hebrajczyków 12:22-23

Duchowa Walka

Wierzymy, że istnieje duchowa sfera, niewidzialna w świecie fizycznym, zamieszkała przez Boga i Jego anioły oraz inne istoty, jak również przez Szatana, wroga wszelkiej sprawiedliwości. Szatan i jego złe duchy są zbuntowane przeciwko Bogu, będąc podżegaczami zła i cierpienia, które dręczą ludzkość od wieków.

Wierzymy, że w tej duchowej sferze prowadzona jest nieustanna walka, między dobrem a złem, między Bogiem i Jego dobrymi siłami, a Szatanem i jego złymi mocami, gdzie obie ze stron dążą do wywarcia wpływu na dusze i umysły ludzi oraz na bieg historii.

Wierzymy, że chrześcijanie mogą odegrać rolę w tej duchowej walce poprzez wybory i działania, które służą wspieraniu królestwa Bożego. Niektórzy ludzie jednak, poprzez swoje bezbożne zachowania, promują działania sił zła, tłumiące wiarę i dobro (List do Efezjan, 6:12).

Biblia przepowiada, że Szatan i jego siły zostaną ostatecznie pokonane i że Boży plan dla ludzkości zatriumfuje (Apokalipsa św. Jana, 20:1-3,10). Królestwo Jezusa zostanie w końcu ustanowione na Ziemi, i „królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca będzie na wieki wieków” (Apokalipsa św. Jana, 11:15).

 • Dzieje Apostolskie 26:18, Ewangelia wg. św. Łukasza 10:18, 1 List św. Piotra 5:8, Apokalipsa wg. św. Jana 12:7-9, 1 List św. Jana 3:8, 1 List do Koryntian 10:3-5, List do Efezjan 6:11-12

Boska interwencja

Biblia zanotowała wiele nadprzyrodzonych czynów Boga, które są niewytłumaczalne. Wierzymy, że przez wieki Bóg interweniował w świat przyrody, wpływając na nadprzyrodzone zmiany okoliczności i warunków, i że kontynuuje podobne działania po dzień dzisiejszy, manifestując przez to Swoją miłość i moc.

Podczas gdy Jezus przebywał na Ziemi, wyrażał On nie tylko Swoją miłość do ludzi poprzez uzdrawianie ich serc i dusz, lecz także czynił cuda, karmiąc głodnych i uzdrawiając choroby i okaleczone ciała. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (List do Hebrajczyków, 13:8), stąd wierzymy, że wciąż dokonuje On cudów i dzisiaj.

 • Ewangelia wg. św. Mateusza 4:23-24; 10:1, Ewangelia wg. św. Marka 16:17-18, Ewangelia wg. św. Mateusza 8:16-17, Ewangelia wg. św. Łukasza 7:12-16, 1 List do Koryntian 12:7,10

Klucze do Królestwa

Wierzymy, że duchowe dary, które Jezus dał Swym pierwszym uczniom, są dostępne dla Jego uczniów także dzisiaj. Gdy Jezus powiedział, „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Ewangelia wg. św. Mateusza, 16:19), wierzymy, że On w sensie dosłownym przekazał duchowe klucze do królestwa niebieskiego swoim uczniom, dając im szerszy dostęp do Swojej mocy. Wierzący mogą ubiegać się o klucze do królestwa poprzez modlitwę, aby wyzwolić moc Bożą w danych sytuacjach, zgodnie z Jego wolą.

 • Ewangelia wg. św. Mateusza 18:18, Ewangelia wg. św. Łukasza 10:19, Apokalipsa wg. św. Jana 1:18

Rodziny

Wierzymy, że Bóg powołał komórkę rodzinną jako fundamentalną część składową społeczeństwa. Zarządził On, aby rodziny współuczestniczyły w swoim życiu, wspierając się i pomagając sobie nawzajem. Rodzina jest wielce istotna dla pielęgnacji i wychowania dzieci.

Dzieci są darem od Boga, które On pobłogosławił i powierzył nam.„Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą” (Księga Psalmów, 127:3). Wierzymy, że odpowiedzialnością rodziców chrześcijańskich jest troskliwa opieka nad dziećmi, jak również wdrażanie Bożych reguł i zasad moralnych, oraz szacunek i miłość do Boga i innych (List do Efezjan, 6:4).

Wierzymy, że Bóg stworzył i powołał instytucję małżeństwa mężczyzny i kobiety, i że małżeństwo jest idealnym związkiem dla formowania stabilnych rodzin. Wierzący, którzy zobowiązują się do małżeństwa, zawierają ślub w obliczu Boga, przysięgając miłość, opiekę i odpowiedzialność za żonę, męża oraz dzieci (Ewangelia wg. św. Mateusza, 19:4-6).

 • Księga Psalmów 68:6, List do Efezjan 6:1-4, Księga Rodzaju 2:18, 21-24, List do Efezjan 5:25-31, Księga Psalmów 127:3-5, Ewangelia wg. św. Mateusza 19:13-14, Księga Przysłów 22:6, Księga Powtórzonego Prawa 6:5-7

Seksualność

Wierzymy, że Bóg stworzył i uświęcił ludzką seksualność, i my uważamy ją jako naturalny aspekt życia. Biblia mówi, że Bóg powiedział pierwszemu mężczyźnie i kobiecie, "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Księga Rodzaju, 1:28). Bóg „widział, że wszystko, co uczynił – w tym pierwszego mężczyznę i kobietę, tak jak ich ciała i seksualność – „było bardzo dobre” (Księga Rodzaju, 1:31).

Naszym przekonaniem jest to, że stosunki heteroseksualne, gdy praktykowane, jak Bóg je zamyślił i uświęcił, pomiędzy godzącymi się na to dorosłymi, są czystymi i naturalnymi cudami stworzenia Bożego i są dopuszczalne według Pisma Świętego.

 • Księga Rodzaju 1:26-28, Księga Rodzaju 2:18-25, List do Tytusa 1:15, List do Rzymian 13:10, List do Galatów 5:22-23

Swiętość życia

Wierzymy, że życie ludzkie jest święte, i że każda osoba jest obdarzona, nadanym przez Boga, prawem do bycia traktowanym z szacunkiem, jako osoba stworzona na podobieństwo Boga. Naszym obowiązkiem, jako chrześcijan, jest kochać bliźniego jak siebie samego (Ewangelia wg. św. Marka, 12:31), niezależnie od rasy, płci, wiary, narodowości czy statusu społecznego. Przeciwstawiamy się wszelkiej formie dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy jako niezgodnych z Bożym zamysłem.

Wierzymy, że życie, od momentu poczęcia do śmierci, jest cennym darem od Boga, godnym szacunku i pielęgnacji. Jako że Bóg jest jedynym dawcą życia, wierzymy, że czas śmierci każdego z nas powinien być pozostawiony w Jego rękach (Księga Psalmów, 31:15).

 • Księga Rodzaju 1:27;2-7, Księga Psalmów 139:14-16, List do Galatów 6:10, List do Rzymian 2:11, 1 List do Koryntian 16:14

Odpowiedzialność cywilna

Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem wierzących jest być dobrym obywatelem we wszystkich aspektach, odnosząc się do wartości chrześcijańskich, manifestując uczciwość i prawość, i przyczyniając się do dobra społecznego. Jesteśmy wierni biblijnej nauce, „Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi” (List do Rzymian, 13:1). Jednak, w przypadku, gdy prawo lub rozporządzenia naruszają wiarę wierzących lub prawo do praktykowania wiary, wierzymy, że chrześcijanie powinni działać zgodnie z własnym sumieniem (Dzieje Apostolskie, 5:27-29).

 • List do Rzymian 12:18; 13:1-7; 1 List św. Piotra 2:17, Ewangelia wg. św. Mateusza 22:20-21, Dzieje Apostolskie 4:19-20

Drugie Nadejście Chrystusae

Wierzymy, że Pismo Święte przepowiadające przyszłość spełni się, jak wiele innych przepowiedni biblijnych na przestrzeni wieków. Naszym przekonaniem jest, że czasy, w których obecnie żyjemy są czasami znanymi w Biblii jako „Dni Ostatnie”, które odnoszą się do ery poprzedzającej powtórne nadejście Jezusa Chrystusa (2 List do Tymoteusza, 3:1). Jego powrót na Ziemię wprowadzi nas w nową erę pokoju, koniec wojnie i przemocy, oraz sprawiedliwość i prawo dla całej ludzkości. (Więcej na temat naszych przekonań w „Czasie Końca”).

 • Księga Daniela 12:4, Ewangelia wg. św. Mateusza 24:29-31, Apokalipsa wg. św. Jana 11:15, Księga Daniela 2:44, Księga Izajasza 11:9