Troserklæring for The Family International

The Family International (TFI) er et internasjonalt kristent fellesskap som har som formål å dele Guds kjærlighet med mennesker over hele verden. Vi tror at enhver kan ha et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus, som gir oss glede og sinnsro, så vel som motivasjon til å hjelpe andre og forkynne de gode nyhetene om hans kjærlighet. Generelt sett deler vi de grunnleggende trosoppfatninger som de fleste kristne i verden har, bortsett fra noen som er mindre tradisjonelle. Et særtrekk ved vår livsform og vår tro er hvordan vi praktiserer det grunnleggende prinsipp i Guds Kjærlighetslov som Jesus lærte oss - å elske Gud og å elske vår neste som oss selv, oppfyller, som Han sa, “hele loven og profetene'' (Matteus 22:37-40).

Guds Ord

Guds Ord er hjørnesteinen i vår tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds Ord, skrevet av troens menn som ble inspirert av Den Hellige Ånd (2 Peter 1: 21 ). Ordets evige prinsipper er fundamentet i vår tro, og dets sannhet er kjernen i det budskapet vi formidler.

Vi tror at Gud er én levende Gud som fortsetter å tale til sitt folk i dag, og formidler sitt budskap gjennom stadig nye åpenbaringer, profetier og ord med åndelig veiledning og råd.

Guds Ord forklarer hans plan for menneskeheten, lærer oss hvordan vi skal leve i harmoni med Gud og hverandre, leder våre handlinger og beslutninger, og er grunnlaget for vår åndelige styrke og vekst.

 • Johannes 1:1; Matteus 24:35; Johannes 8:31; Matteus 4:4; Romerne 10:17; 15:4; Apostlenes gjerninger 2:17; Amos 3:7; Ordspråkene 1:23

(Vis bibeltekst)

Gud

Vi tror på én Gud, som er den allmektige, allvitende, allestedsnærværende Skaper, som skapte og gir liv til universet og alt i det. Bibelen lærer oss at “ Gud er ånd” (Johannes 4:24) og (1 Johannes 4:8). Vi tror at Han elsker og tar seg av enhver med en evig, uuttømmelig kjærlighet, og ønsker å lede hver mann, kvinne og barn inn i et personlig forhold til Han.

Gud eksisterer evig i Treenigheten, i tre distinkt forskjellige, men uatskillelige personer: Gud Faderen, Jesus Sønnen, og Den Hellige Ånd.

 • Jesaja 43:10-11; Johannes 4:24, 14:23; 1 Johannes 4:19, 5:7; Matteus 28:19; 1 Korinterne 8:6; Åpenbaringen 4:11

(Vis bibeltekst)

Jesus Kristus

Guds kjærlighet til verden var så stor, at Han ga sin eneste Sønn, Jesus Kristus, for å bringe frelse til verden (Johannes 3:16) og for å lære menneskene å kjenne hans kjærlighet. Jesus er manifestasjonen på Guds kjærlighet. Han led døden ved korsfestelse for å sone for menneskeslektens synder, slik at menneskeheten kunne bli gjenforent med Gud (Jesaja 53:4-6).

Vi tror at Jesus ble mirakuløst unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria. Han tok et menneskes skikkelse og levde et menneskelig liv, slik at Han kunne være mellommann mellom Gud og mennesket (1 Timoteus 2:5). Tre dager etter hans død på korset, sto Han opp, og 40 dager senere fór Han opp til Himmelen (Apostlenes gjerninger 1:3). Vi tror at Han i fremtiden vil vende tilbake til verden for å etablere sitt rike på jord, basert på kjærlighet og rettferdighet. (Åpenbaringen 11:15)

 • 1 Timoteus 3:16; Johannes 1:14; Filipperne 2:5-11; Hebreerne 4:14-15; 2 Korinterne 5:21; 1 Peter 2:24-25; 1 Korinterne 15:3-6; Matteus 28:18; Apostlenes gjerninger 1:9-11

(Vis bibeltekst)

Den Hellige Ånd

Før Jesus fór opp til Himmelen, lovte Han å sende Den Hellige Ånd til sine tilhengere, for å styrke og lede de i deres åndelige liv og i deres forhold til Gud, og å være med dem alltid (Johannes 14:16).

Den Hellige Ånd leder de troende inn i all sannhet, hjelper de å forstå Guds Ord, hjelper de i bønn, og gir de kraft til å vitne om Jesu Evangelium til andre (Apostlenes gjerninger 1:8). Vi tror at enhver troende kan motta og bli fylt med Den Hellige Ånd, ganske enkelt ved å be Gud om det. Den Hellige Ånds nærvær kan bli manifestert i de troendes liv gjennom forskjellige åndelige gaver, som innbefatter visdom, tro, helbredelse, mirakler og profeti (1 Korinterne 12:4-11).

 • Johannes 16:.7,13; Apostlenes gjerninger 1:5,8; Johannes 14:15-18,26; Lukas 11:13; Romerne 8:26-27; 1 Korinterne 12:4-11; Ordspråkene 8:1,23,30

(Vis bibeltekst)

Skaperverket

Vi tror at Gud skapte universet i samsvar med Bibelens skapelsesberetning. Gud formet mann og kvinne i sitt bilde og blåste livets ånde inn i dem ( 1 Mosebok 2:7). Slik ble de levende sjeler gjennom guddommelig skaperverk og ikke ved tilfeldig evolusjon. Guds synlige skaperverk skaffer klare vitnesbyrd om hans usynlige eksistens (Romerne 1:20).

Vi tror at Gud ga mennesket ansvaret for å ta vare på jorda og dens innbyggere.

 • 1 Mosebok 1:1, 26-27, 2:15; Salme 8:5-9, 33:6-9; Jeremias 32:17; Hebrererne 11:3

(Vis bibeltekst)

Frelse ved Nåde

Vi tror at Gud skapte den første mann og kvinne uten synd. Han ga dem fri vilje, og de falt i synd ved at de valgte å være ulydige mot Gud. Gjennom denne syndens inntreden i verden ble alle mennesker syndere av natur (Romerne 5:12-14) og atskilt fra Gud. Men Gud, i sin uendelige kjærlighet og nåde, forsonet menneskeheten med seg selv ved å gi verden sin eneste Sønn, ” forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv ” (Johannes 3:16). Vi tror derfor, at enhver som aksepterer Guds benådning for synd gjennom Jesus Kristus vil bli tilgitt og forløst, og vil i etterlivet i evighet leve i Guds nærvær.

Frelse (forløsning fra synd) er en gave fra Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse, og kan bare oppnåes ved troen på Jesus. ”Frelste Han oss, ikke av rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ”(Titus 3:5). Har en mottatt frelsens gave, er den troende frelst for alltid. Etter døden, vil hans eller hennes sjel leve i evighet i Himmelen. ” Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd ” (Johannes 10:28). De troende fortsetter å være feilbarlige personer som trenger Guds tilgivelse, men til tross for deres svakheter og synder vil de aldri miste sin frelse.

 • 1 Mosebok 3:17-19; 1 Korinterne 15:21-22; Romerne 3:23, 6:23; Efeserne 2:7-9; 1 Johannes 1:8; Apostlenes gjerninger 4:12; 1 Johannes 5:12; Romerne 5:8-9, 8:38-39

(Vis bibeltekst)

Tro

Bibelen sier at Gud hedrer og belønner de som holder seg nær til Han i tro (Hebreerne 11:6). Tro vokser og blir styrket ved å studere Guds Ord (Romerne 10:17). Og en levende tro er den som blir forvandlet til handling (Jakob 2:17). Vi mener at vår tro bør bli integrert i ethvert aspekt av våre liv og enhver samhandling med andre. "Den rettferdige, ved tro skal han leve" (Romerne 1:17).

Vi tror at Gud tar seg av alle sine barn, og prøver å lede, støtte, trøste, styrke og sørge for dem. Vår tro gir oss evne til å stole på Han i alle livets utfordringer, selv om vi ikke alltid forstår hans veier eller hvorfor Han tillater de vanskelighetene vi møter. Idet vi vier våre liv, håp og fremtid til Han, og legger våre liv i hans kjærlige hender, stoler vi på at Gud vil oppfylle sine løfter til oss. For de som elsker Han, vil Han alltid sørge for at det de støter på i livet, til sist vil virke til sammen til det gode for dem. (Romerne 8:28)

 • Hebreerne 11:1,6; Markus 9:23; Matteus 8:24-26; 2 Korinterne 5:7; Matteus 9:29; Hebreerne 10:35; Ordspråkene 3:5-6; Jesaja 55:8-11; Salme 27:13-14, 23:1-4, 34:16,18-20, 91:14-16

(Vis bibeltekst)

Å leve et liv i pakt med Gud

Vi tror at den kristnes liv skal være et levende eksempel på Guds kjærlighet, både i ord og i handling. Våre liv bør manifestere de åndelige dyder navngitt i Bibelen, så som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvbeherskelse (Galaterne 5:22-23).

Vi holder oss til Skriftens oppfordring om å ikke " elske verden eller de ting som er i verden " (1 Johannes 2:15). Vi forstår at dette betyr at den troende bør unngå sysler og praksis i det sekulære samfunnet som er uforenlig med Kristi lære, og unngå å leve i samsvar med verdier og holdninger som er i strid med Guds lære.

Mens vi er av den faste overbevisning at frelsen er evig og ikke kan gå tapt, uansett en persons handlinger, så tror vi også at når våre handlinger ikke er i harmoni med Jesu befaling om å elske Gud og hverandre, kan vi distansere oss fra Han. Vi tror at vi bør strebe etter å følge i Kristi fotspor, å leve etter prinsippene i hans Ord, og å overvinne personlige svakheter og synder som kan hemme vårt forhold til Han og andre.

Fordi våre legemer tilhører Herren og er levende templer hvori Den Hellige Ånd bor, tror vi at også kristne bør forsøke å ha en sunn livsstil (1 Korinterne 6:19-20).

 • 1 Johannes 2:5-6; Jakob 2:26; 1 Johannes 2:15-17; Romerne 12:1-2; Ordspråkene 16:6; Jakob 3:17-18

(Vis bibeltekst)

Å kommunisere med Gud

Bønn er metoden vi bruker for å kommunisere med Gud. Gjennom bønn viser vi vår avhengighet til Gud; vi uttrykker vår takknemlighet og lovprisning til Han; vi presenterer våre forespørsler for våre og andres behov.

Vi tror at bønn, langt fra å være bare et religiøst ritual, bør være et vitalt trekk ved vårt forhold til Gud. Bønn kan frigjøre Guds kraft i samsvar med Hans vilje og frembringer svar, helbredelse, trøst, sinnsro, veiledning, mirakler og dekker våre behov. Jesus sa, ”Alt det dere spør om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere” (Markus 11:24).

Vi tror at Gud søker å kommunisere med mennesker. Han ønsker å være en nær tilstedeværelse i enhver persons liv og veilede, oppmuntre og lede. Han taler til hjertene til alle de som søker Han, både gjennom umerkelige, stille måter og ved synlige tegn på hans nærvær.

Gud har lovet å gjøre sine Ord kjent til sine barn gjennom sin Ånd (Ordspråkene 1:23). Evnen til å motta direkte budskap fra Gud er i Bibelen referert til som profetisk gave. Profeti er en gave fra Den Hellige Ånd som er tilgjengelig for de troende, og kan spille en aktiv rolle i deres daglige liv (Apostlenes gjerninger 2:17).

 • Jeremias 33:3; Johannes 14:13-14; Matteus 7:7-8; 1 Johannes 5:14-15; 1 Tessalonikerne 5:17; Romerne 12:6; Apostlenes gjerninger 2:17-18; Ordspråkene 3:5-6; Efeserne 5:20; Salme 34:2

(Vis bibeltekst)

Det store oppdraget

Kristus har gitt alle kristne i oppdrag å spre det gode budskapet om hans frelse og kjærlighet (Markus 16:15). Guds kjærlighet og frelse gjennom Jesus er en gave til hele menneskeheten, og den er ment til å deles fritt med andre. Vi tror at kristne skal søke å nå ut til mennesker av alle samfunnslag med Guds budskap ved metoder som er i harmoni med kristne verdier.

Jesus satte et eksempel for sine tilhengere, om ikke bare å lære bort åndelige sannheter, men også å søke å nå ut med medfølelse til mennesker i nød, medregnet de fattige og undertrykte i hans samtid. Vi tror at kristne skal søke å trøste, hjelpe og gi omsorg til de som er i nød.

 • Matteus 28:19-20; 2 Timoteus 4:2; Daniel 12:3; Apostlenes gjerninger 26:16; Matteus 5:14; Lukas 9:1-2; Matteus 10:8; Ordspråkene 3:27, 19:17; 1 Korinterne 16:14

(Vis bibeltekst)

De troendes fellesskap

Vi tror at kirken er en åndelig enhet som består av alle som tror på Jesus Kristus. De kristnes fellesskap avgrenses ikke av fysiske bygninger, menigheter eller institusjoner, men at det heller er et trossamfunn forent i ånd og kjærlighet. "Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet" (Johannes 4:24).

Vi tror at den første kirkes nære fellesskap, samarbeid og åndelige enhet, som beskrevet i Det nye Testamentet, gjelder ikke bare som historisk beretning, men også som modell for etterfølgende generasjoner av troende.

Medlemmer i The Family International er del av et verdensomspennende trosfellesskap, og betrakter seg selv som brødre og søstre i ånd, forent i tro og formål. Vi tror at slik Jesus ga sitt liv for oss, "skylder også vi å gi våre liv for brødrene" (1 Johannes 3:16), og å tjene hverandre i kjærlighet og respekt (Galaterne 5:13). Vi tror at vi som kristne skal arbeide i harmoni med andre, for å dele Guds kjærlighet med verden og forbedre menneskers livskvalitet.

 • 1 Peter 2:5; Efeserne 2:19-22; 1 Korinterne 12:12-14; Apostlenes gjerninger 2:46; 1 Johannes 1:7; Salme 133:1; 1 Peter 4:8; Johannes 15:13

(Vis bibeltekst)

Kristi brud

Forholdet mellom Gud og hans folk – Kristus og hans kirke – blir i Bibelen sammenlignet med en brudgom og hans brud. Bibelen forteller oss; "din Skaper er din ektemann, hærskarenes Herre er hans navn" (Jesaja 54:5), og at vi er "gift med en annen, Ham (Jesus) som ble oppreist fra de døde" (Romerne 7:4 KJV).

Vi tror at den ekteskapelige metafor som blir brukt i Bibelen for å beskrive det intime, åndelige forhold mellom Jesus og hans kirke, er ment å representere den lidenskapelige forening av hjerte, ånd og sinn som Jesus søker hos hver av sine etterfølgere.

 • Hoseas 2:19-20; Jesaja 61:10, 62:5; Efeserne 5:25; Åpenbaringen 19:7-9

(Vis bibeltekst)

Disippelstatus

Kristen disippelstatus kjennetegnes ved engasjementet i å tro på og følge Jesu lære. "Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler" (Johannes 8:31). Vi tror at Jesus fremdeles oppfordrer de troende til å følge Han og å leve etter hans lære. Hans kall til tjeneste forblir i hovedsak uforandret fra det Han ga til fiskerne ved Galileas strender for lenge siden. "Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere" (Matteus 4:19).

Evangeliene fremhever livet til Jesus og hans nærmeste disipler som forbilder, fordi de gjorde sin tjeneste overfor Gud til sitt livs kall. På hvilken måte og i hvilken grad enhver vier sin tid og sine ressurser til Kristus på, er et spørsmål om tro og personlig overbevisning.

 • Lukas 9:23-24; Johannes 8:31-32, 15:16, 12:26; Markus 8:34-38

(Vis bibeltekst)

Guds kjærlighetslov

Vi tror at Guds kjærlighetslov, slik den blir beskrevet i Matteus 22:35-40, bør styre alt ved en kristens liv og omgang med andre. En ekspert på Moseloven ville sette Jesus på prøve med dette spørsmålet: "Lærer, hva er det største budet i loven?" Jesus sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.' Dette er det første og det største budet. Og det neste er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to bud henger hele loven og profetene". Vi tror derfor at en kristens handlinger bør være motivert av uselvisk, selvoppofrende kjærlighet – kjærlighet til Gud og til våre medmennesker.

Guds kjærlighetslov er den endelige oppfyllelsen av bibelsk lov, medregnet De ti bud, idet den oppfyller hensiktene, intensjonene med slike lover. "For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv!" (Galaterne 5:14). Vi tror derfor, at gjennom Kristi frelse og hans kjærlighetslov blir kristne satt fri fra de mosaiske lover i Det gamle Testamentet, og er ikke lenger forpliktet til å følge dem. I stedet må de forholde seg til en høyere lov – Kristi kjærlighetslov, som bør styre dem i all samhandling med andre.

 • Romerne 13:8-10; Jakob 2:8; Galaterne 2:16, 3:23-25; Johannes 13:34; Romerne 10:4; Matteus 5:38-46

(Vis bibeltekst)

Herrens nattverd

Herrens siste måltid, også kjent som nattverden, er en enkel seremoni som Jesus ba sine etterfølgere om å holde til minne om hans offer for menneskeheten (1 Korinterne 11:25). De troende tar del i brødet som brytes. Det representerer hvorledes Jesu legeme ble såret for helbredelsen av våre legemer, og vinen representerer hvorledes hans blod ble utøst for syndenes forlatelse. Vi tror at gjennom Kristi lidelse og død på korset har ikke Gud bare sørget for frelsen av alle menneskehetens sjeler, men også for helbredelsen av fysiske lidelser.

 • Matteus 26:26-28; Lukas 22:17-20; Johannes 6:51; 1 Korinterne11:23-26;Jesaja 53:5

(Vis bibeltekst)

Livet etter døden

Vi tror at enhver person har en evig sjel, og at når noen dør blir deres sjel ledet inn i det hinsidige, hvor de blir belønnet eller dømt etter hvordan de oppførte seg i sine jordiske liv og blir, ut i fra dette, tilvist sine plasser der.

Gud har forberedt et sted i Himmelen med evigvarende skjønnhet, fred og glede for alle de som tror på Jesus Kristus (1 Korinterne 2:9) og som godtar hans frelsesgave. "Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte" (Åpenbaringen 21:3-4).

Mens adgangen til Himmelen er en gave, tror vi at belønningen som de troende mottar i etterlivet, er avhengig av deres handlinger på jorda og om de levde etter Guds kjærlighetslov.

Bibelen sier at Gud "ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2 Peter 3:9), og at Jesus forkynte til åndene i fangenskap og til de døde (1 Peter 3:18-20, 4:6). Vi tror at Han vil fortsette å søke å forsone alle ting til seg selv (Kolosserne 1:20). Vi tror ikke at alle de som dør uten å motta Jesus Kristus som sin Frelser vil automatisk bli kastet i helvete – et sted med håpløshet og lidelse – heller ikke vil de til evig tid være frarøvet frelse eller forløsning. I sin kjærlighet tror vi at Gud vil fortsette å elske de som dør uten frelse og forsøker å bringe de til sannhets erkjennelse (1 Tim 2:4).

 • Johannes 14:1-3; 1 Peter 1:3-5; 2 Korinterne 5:1-2; 1 Timoteus 2:4, 4:10; Åpenbaringen 20:11-13; Romerne 5:18,21; 2 Korinterne 5:10,18-19; Romerne 8:18; Åpenbaringen 22:12; 1 Korinterne 3:13-15

(Vis bibeltekst)

Engler og avdøde troende

Engler er mektige skapninger skapt av Gud og utvalgt av Han til å våke over menneskeheten. I Bibelen er det mange eksempler på deres inngripen for å beskytte, hjelpe og overlevere budskap til hans folk, og vi tror at de fortsetter å gjøre slik også i dag.

Vi tror at i tillegg til engler, bemyndiger Gud også åndene til avdøde troende for å hjelpe, vise omsorg for og gi beskjeder til hans folk. Et eksempel på dette finner vi i Bibelens beretning om åndene til de avdøde profetene Moses og Elias, som viste seg og rådslo med Jesus (Lukas 9:28-31). Paulus refererte til avdøde frelste, som en "stor sky av vitner" som våker over de som er på jorda (Hebreerne 12:1).

 • Salme 34:8, 91:11-12; 2 Kongebok 6:15-17; Apostlenes gjerninger 12:7-11; Matteus 1:20-24; Lukas 2:9-15; Johannes åpenbaring 19:10; Hebreerne 12:22-23

(Vis bibeltekst)

Åndelig krigføring

Vi tror at det finnes en åndelig sfære, usynlig i den fysiske verden, hvor Gud og hans engler og ånder oppholder seg. Satan (djevelen), rettferdighetens fiende, er også der. Satan og hans onde ånder er i opprør imot Gud, og er opphavet til mye av den ondskap og lidelse som har plaget menneskeheten gjennom alle tider.

Vi tror at det foregår en nådeløs krigføring i denne åndelige dimensjonen imellom godt og ondt, imellom Gud og hans gode styrker og Satan og hans onde styrker. I denne dimensjonen forsøker hver av dem å påvirke menneskenes sjeler og sinn, ja selve historiens gang.

Vi tror at de kristne kan spille en rolle i den åndelige krigføringen, gjennom sine gode valg og handlinger som tjener til å fremme Guds rike. Imidlertid er det enkelte personer som gjennom sine ugudelige handlinger fremmer de onde krefters anstrengelser for å undertrykke tro og godhet (Efeserne 6:12).

Bibelen forutsier at Satan og hans styrker vil til sist bli beseiret og at Guds plan for menneskeheten vil triumfere (Åpenbaringen 20:1,3,10). Jesu rike vil til slutt bli opprettet på jorda, og: "Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og Han skal herske som konge i all evighet".(Åpenbaringen 11:15)

 • Apostlenes gjerninger 26:18; 1 Peter 5:8; Åpenbaringen 12:7-9; 1 Johannes 3:8; 2 Korinterne 10:3-5; Efeserne 6:11-12

(Vis bibeltekst)

Guddommelig inngripen

Bibelen beskriver mange av Guds uforklarlige overnaturlige handlinger. Vi tror at opp gjennom historien har Gud grepet inn i den fysiske verden ved mirakuløst å forandre omstendigheter og betingelser, og Han fortsetter å gjøre slik også i dag for å manifestere sin kjærlighet og makt.

Mens Jesus var på jorda uttrykte Han ikke bare sin kjærlighet til menneskeheten ved å helbrede menneskers hjerter og ånder. Han utførte også mirakler som å skaffe mat til de som var sultne og å helbrede menneskers syke og forkrøplede legemer. "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid" (Hebreerne 13:8), og derfor tror vi at Han fremdeles utfører mirakler i dag.

 • Matteus 4:23-24, 10:1; Markus 16:17-18; Matteus 8:16-17; Lukas 7:12-16; 1 Korinterne 12:7-10; Johannes 14:12

(Vis bibeltekst)

Nøklene til riket

Vi tror at de åndelige gaver som Jesus ga til sine opprinnelige disipler er tilgjengelige for hans etterfølgere i dag. Når Jesus sa: "Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen"(Matteus 16:19), tror vi at Han bokstavelig testamenterte de åndelige nøklene til Himmelens rike til sine etterfølgere, noe som representerte større tilgang til hans kraft. De troende kan i bønn påkalle nøklene til riket for å frigjøre Guds makt og innflytelse i enhver situasjon i henhold til hans vilje.

 • Matteus 18:18; Lukas 10:19; Åpenbaringen 1:18

(Vis bibeltekst)

Familier

Vi tror at Gud utformet familieenheten som en hjørnestein og et fundament for samfunnet. Han forordnet familier til å støtte og hjelpe og dele sine liv med hverandre. Familier er viktige for oppfostring av og omsorg for barna.

Barn er en Guds gave som Han gir oss ansvaret for og velsigner oss med, for "barn er en arv fra Herren, morslivets frukt er lønn" (Salme 127:3). Vi tror at kristne foreldre har ansvar for å dra omsorg for sine barn i kjærlighet, likeså å formidle moral og gode prinsipper og verdier til dem, og en respekt for og kjærlighet til Gud og andre (Efeserne 6:4).

Vi tror at Gud skapte og velsignet giftemålet mellom mann og kvinne, og at ekteskapet er idealet for relasjoner for å danne stabile familier. To troende som gifter seg inngår en pakt fremfor Gud, og vier seg til å elske, vise omsorg og ta ansvar for sin hustru eller ektemann og sine barn. (Matteus 19:4-6).

 • Salme 68:6; Efeserne 6:1-4; 1 Mosebok 5:25-31; Salme 127:3-5; Matteus 19:13-14; Ordspråkene 22:6; 5 Mosebok 6:5-7

(Vis bibeltekst)

Seksualitet

Vi tror at Gud skapte og velsignet menneskers seksualitet, og vi betrakter det som en naturlig del av livet. Bibelen sier at Gud ba den første mann og kvinne om å være "fruktbare og bli mange, fyll jorden" (1 Mosebok1:28). Gud "så på alt det han hadde gjort (skapt)" – iberegnet den første mann og kvinne og deres kropper og seksualitet – "og se, det var overmåte godt" (1 Mosebok 1:31).

Det er vår tro at et heteroseksuelt forhold mellom samtykkende voksne, når det praktiseres slik Gud mente og bestemte det, er et rent og naturlig under i Guds skaperverk og tillatt ifølge Skriften.

 • 1 Mosebok 1:26-28, 2:18-25; Titus 1:15; Romerne 13:10; Galaterne 5:22-23

(Vis bibeltekst)

Livet er hellig

Vi mener at menneskelivet er hellig, og at enhver person har blitt innvilget den gudgitte rett til å bli behandlet med respekt, som et individ skapt i Guds bilde. Vår plikt som kristne, er å elske vår neste som oss selv (Markus 12:31), uansett rase, kjønn, tro, nasjonalitet eller sosial status. Vi motsetter oss alle former for diskriminering, fordommer og vold som uforenlige med Guds skaperplan.

Vi tror at livet fra unnfangelse til død er en verdsatt gave fra Gud, som skal bli respektert og vist omsorg for. Da Gud er den eneste som gir liv, mener vi at dødstidspunktet for hvert eneste menneske også bør ligge i hans hender.

 • 1 Mosebok 1:27, 2:7; Salme 139:14-16; Galaterne 6:10; Romerne 2:11; 1 Korinterne 16:14

(Vis bibeltekst)

Samfunnsansvar

Vi mener at det er en plikt for de troende på alle måter å være gode borgere i samsvar med kristne verdier, for å vise ærlighet og integritet, og bidra til fremgang og velferd i samfunnet. Vi holder fast ved den bibelske lære: "Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter" (Romerne 13:1). Imidlertid, i tilfeller hvor lover og forskrifter kan krenke ens tro eller rett til å praktisere sin tro, mener vi at kristne bør følge sin samvittighets overbevisning (Apostlenes gjerninger 5:27-29).

 • Romerne 12:18, 13:1-7; 1 Peter 2:17; Matteus 22:20-21; Apostlenes gjerninger 4:19-20

(Vis bibeltekst)

Jesu andre komme

Vi tror at Skriftens profetier om verdens fremtid vil bli oppfylt, slik mange andre bibelske forutsigelser har blitt opp gjennom århundrene. Det er vår tro at vi nå lever i den tid kjent i Bibelen som "de siste dager". De viser til den perioden som kommer før Jesu Kristi gjenkomst (2 Timoteus 3:1). Hans tilbakekomst til jorda vil føre verden inn i et millennium med fred, opphør av krig og vold, og rettferd og likhet for hele menneskeheten. (Mer om vår tro på "Endens tid").

 • Daniel 12:4; Matteus 24:29-31; Åpenbaringen 11:15; Daniel 2:44; Jesaja 11:9

(Vis bibeltekst)