Troserklæring for The Family International

The Family International (TFI) er et internasjonalt kristent fellesskap som har som formål å dele Guds kjærlighet med mennesker over hele verden. Vi tror at enhver kan ha et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus, som gir oss glede og sinnsro, så vel som motivasjon til å hjelpe andre og forkynne de gode nyhetene om hans kjærlighet. Generelt sett deler vi de grunnleggende trosoppfatninger som de fleste kristne i verden har, bortsett fra noen som er mindre tradisjonelle. Et særtrekk ved vår livsform og vår tro er hvordan vi praktiserer det grunnleggende prinsipp i Guds Kjærlighetslov som Jesus lærte oss - å elske Gud og å elske vår neste som oss selv, oppfyller, som Han sa, “hele loven og profetene'' (Matteus 22:37-40).

Guds Ord

Guds Ord er hjørnesteinen i vår tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds Ord, skrevet av troens menn som ble inspirert av Den Hellige Ånd (2 Peter 1: 21 ). Ordets evige prinsipper er fundamentet i vår tro, og dets sannhet er kjernen i det budskapet vi formidler.

Vi tror at Gud er én levende Gud som fortsetter å tale til sitt folk i dag, og formidler sitt budskap gjennom stadig nye åpenbaringer, profetier og ord med åndelig veiledning og råd.

Guds Ord forklarer hans plan for menneskeheten, lærer oss hvordan vi skal leve i harmoni med Gud og hverandre, leder våre handlinger og beslutninger, og er grunnlaget for vår åndelige styrke og vekst.

(Vis bibeltekst)

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Matt. 24:35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
Joh. 8:31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.
Matt. 4:4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
Rom. 10:17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
Rom. 15:4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.
Apostlenes gjerninger 2:17 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.
Amos 3:7 Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.
Ordspråkene 1:23 Se, jeg skal utøse min ånd over dere. Jeg skal lære dere å kjenne mine ord.


Gud

Vi tror på én Gud, som er den allmektige, allvitende, allestedsnærværende Skaper, som skapte og gir liv til universet og alt i det. Bibelen lærer oss at “ Gud er ånd” (Johannes 4:24) og (1 Johannes 4:8). Vi tror at Han elsker og tar seg av enhver med en evig, uuttømmelig kjærlighet, og ønsker å lede hver mann, kvinne og barn inn i et personlig forhold til Han.

Gud eksisterer evig i Treenigheten, i tre distinkt forskjellige, men uatskillelige personer: Gud Faderen, Jesus Sønnen, og Den Hellige Ånd.

(Vis bibeltekst)

Jesaias 43,10-11: Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og forstå at jeg er Han. Før meg er ingen gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme. Jeg, jeg er Herren, det finnes ingen annen frelser enn jeg.
Johannes 4,24: Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.
Johannes 14,23: Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.
1. Johannes 4,19: Vi elsker fordi han elsket oss først.
1. Johannes 4,7: For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre en 'En.
Matteus 28,19: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
1. Korinterne 8,6: Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
Åpenbaringen 4,11: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg.


Jesus Kristus

Guds kjærlighet til verden var så stor, at Han ga sin eneste Sønn, Jesus Kristus, for å bringe frelse til verden (Johannes 3:16) og for å lære menneskene å kjenne hans kjærlighet. Jesus er manifestasjonen på Guds kjærlighet. Han led døden ved korsfestelse for å sone for menneskeslektens synder, slik at menneskeheten kunne bli gjenforent med Gud (Jesaja 53:4-6).

Vi tror at Jesus ble mirakuløst unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria. Han tok et menneskes skikkelse og levde et menneskelig liv, slik at Han kunne være mellommann mellom Gud og mennesket (1 Timoteus 2:5). Tre dager etter hans død på korset, sto Han opp, og 40 dager senere fór Han opp til Himmelen (Apostlenes gjerninger 1:3). Vi tror at Han i fremtiden vil vende tilbake til verden for å etablere sitt rike på jord, basert på kjærlighet og rettferdighet. (Åpenbaringen 11:15)

(Vis bibeltekst)

1. Timoteus 3,16: Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.
Johannes 1,14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Filipperne 2, 5-11: La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Hebreerne 4, 14-15: Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.
2. Korinterne 5,21: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.
1.Peter 2, 24-25: På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik sauer som hadde gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.
1.Korinterne 15, 3-6: For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
Matteus 28,18: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.»
Apostlenes gjerninger 1, 9-11: Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»


Den Hellige Ånd

Før Jesus fór opp til Himmelen, lovte Han å sende Den Hellige Ånd til sine tilhengere, for å styrke og lede de i deres åndelige liv og i deres forhold til Gud, og å være med dem alltid (Johannes 14:16).

Den Hellige Ånd leder de troende inn i all sannhet, hjelper de å forstå Guds Ord, hjelper de i bønn, og gir de kraft til å vitne om Jesu Evangelium til andre (Apostlenes gjerninger 1:8). Vi tror at enhver troende kan motta og bli fylt med Den Hellige Ånd, ganske enkelt ved å be Gud om det. Den Hellige Ånds nærvær kan bli manifestert i de troendes liv gjennom forskjellige åndelige gaver, som innbefatter visdom, tro, helbredelse, mirakler og profeti (1 Korinterne 12:4-11).

(Vis bibeltekst)

Johannes 16: 7, 13 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen(Den Hellige Ånd) til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.
Apostlenes gjerninger 1: 5, 8 For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.
Johannes 14: 15-18, 26 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Lukas 11:13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!
Romerne 8: 26-27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.
1. Korinterne 12: 4-11 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
Ordspråkene 8: 1, 23,30 Hør, Visdommen roper, forstanden løfter sin røst. 23 Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 30 Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.


Skaperverket

Vi tror at Gud skapte universet i samsvar med Bibelens skapelsesberetning. Gud formet mann og kvinne i sitt bilde og blåste livets ånde inn i dem ( 1 Mosebok 2:7). Slik ble de levende sjeler gjennom guddommelig skaperverk og ikke ved tilfeldig evolusjon. Guds synlige skaperverk skaffer klare vitnesbyrd om hans usynlige eksistens (Romerne 1:20).

Vi tror at Gud ga mennesket ansvaret for å ta vare på jorda og dens innbyggere.

(Vis bibeltekst)

1. Mosebok 1:1, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
1. Mosebok 1:26-27 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.
1. Mosebok 2:15 Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.
Salme 8: 5-9 hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier.
Salme 33: 6-9 Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn. Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden, må skjelve for ham. Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.
v Jeremias 32:17 Å, min Herre og Gud! Se, du har skapt himmelen og jorden med din store kraft og utstrakte arm. Ingen ting er umulig for deg.
Hebreerne 11:3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige


Frelse ved Nåde

Vi tror at Gud skapte den første mann og kvinne uten synd. Han ga dem fri vilje, og de falt i synd ved at de valgte å være ulydige mot Gud. Gjennom denne syndens inntreden i verden ble alle mennesker syndere av natur (Romerne 5:12-14) og atskilt fra Gud. Men Gud, i sin uendelige kjærlighet og nåde, forsonet menneskeheten med seg selv ved å gi verden sin eneste Sønn, ” forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv ” (Johannes 3:16). Vi tror derfor, at enhver som aksepterer Guds benådning for synd gjennom Jesus Kristus vil bli tilgitt og forløst, og vil i etterlivet i evighet leve i Guds nærvær.

Frelse (forløsning fra synd) er en gave fra Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse, og kan bare oppnåes ved troen på Jesus. ”Frelste Han oss, ikke av rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ”(Titus 3:5). Har en mottatt frelsens gave, er den troende frelst for alltid. Etter døden, vil hans eller hennes sjel leve i evighet i Himmelen. ” Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd ” (Johannes 10:28). De troende fortsetter å være feilbarlige personer som trenger Guds tilgivelse, men til tross for deres svakheter og synder vil de aldri miste sin frelse.

(Vis bibeltekst)

1. Mosebok 3:17-19 Og til mannen sa han: «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.»
1. Korinterne 15:21-22 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.
Romerne 3:23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
Romerne 6:23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Efeserne 2:7-9 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.
1. Johannes 1:8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Apostlenes gjerninger 4:12 Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
1. Johannes 5:12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Romerne 5:8-9 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. 9 Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!
Romerne 8:38-39 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.


Tro

Bibelen sier at Gud hedrer og belønner de som holder seg nær til Han i tro (Hebreerne 11:6). Tro vokser og blir styrket ved å studere Guds Ord (Romerne 10:17). Og en levende tro er den som blir forvandlet til handling (Jakob 2:17). Vi mener at vår tro bør bli integrert i ethvert aspekt av våre liv og enhver samhandling med andre. "Den rettferdige, ved tro skal han leve" (Romerne 1:17).

Vi tror at Gud tar seg av alle sine barn, og prøver å lede, støtte, trøste, styrke og sørge for dem. Vår tro gir oss evne til å stole på Han i alle livets utfordringer, selv om vi ikke alltid forstår hans veier eller hvorfor Han tillater de vanskelighetene vi møter. Idet vi vier våre liv, håp og fremtid til Han, og legger våre liv i hans kjærlige hender, stoler vi på at Gud vil oppfylle sine løfter til oss. For de som elsker Han, vil Han alltid sørge for at det de støter på i livet, til sist vil virke til sammen til det gode for dem. (Romerne 8:28)

(Vis bibeltekst)

Hebreerne 11:1 Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.
Hebreerne 11:6 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
Markus 9:23 «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»
Matteus 8:24-26 Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille.
2.Korinterne 5:7 For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige.
Matteus 9:29 Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»
Hebreerne 10:35 Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn.
Ordspråkene 3:5-6 Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.
Jesaia 55:8-11 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.
Salme 27:13-14 Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!
Salme 23:1-4 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Salme 34:16 Herrens øyne følger de rettferdige, hans øre lytter til deres rop.
Salme 34:18-20 De rettferdige roper, og Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle.
Salme 91:14-16 «Jeg berger ham når han holder seg til meg, jeg verner ham, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse.»


Å leve et liv i pakt med Gud

Vi tror at den kristnes liv skal være et levende eksempel på Guds kjærlighet, både i ord og i handling. Våre liv bør manifestere de åndelige dyder navngitt i Bibelen, så som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvbeherskelse (Galaterne 5:22-23).

Vi holder oss til Skriftens oppfordring om å ikke " elske verden eller de ting som er i verden " (1 Johannes 2:15). Vi forstår at dette betyr at den troende bør unngå sysler og praksis i det sekulære samfunnet som er uforenlig med Kristi lære, og unngå å leve i samsvar med verdier og holdninger som er i strid med Guds lære.

Mens vi er av den faste overbevisning at frelsen er evig og ikke kan gå tapt, uansett en persons handlinger, så tror vi også at når våre handlinger ikke er i harmoni med Jesu befaling om å elske Gud og hverandre, kan vi distansere oss fra Han. Vi tror at vi bør strebe etter å følge i Kristi fotspor, å leve etter prinsippene i hans Ord, og å overvinne personlige svakheter og synder som kan hemme vårt forhold til Han og andre.

Fordi våre legemer tilhører Herren og er levende templer hvori Den Hellige Ånd bor, tror vi at også kristne bør forsøke å ha en sunn livsstil (1 Korinterne 6:19-20).

(Vis bibeltekst)

1.Johannes 2:5-6 Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham. 6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.
Jakob 2:26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.
1.Johannes 2:15-17 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.
Romerne 12:1-2 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
Ordspråkene 16:6 Med godhet og troskap blir skyld sonet, den som frykter Herren, vender seg bort fra det onde.
Jakob 3:17-18 Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred.


Å kommunisere med Gud

Bønn er metoden vi bruker for å kommunisere med Gud. Gjennom bønn viser vi vår avhengighet til Gud; vi uttrykker vår takknemlighet og lovprisning til Han; vi presenterer våre forespørsler for våre og andres behov.

Vi tror at bønn, langt fra å være bare et religiøst ritual, bør være et vitalt trekk ved vårt forhold til Gud. Bønn kan frigjøre Guds kraft i samsvar med Hans vilje og frembringer svar, helbredelse, trøst, sinnsro, veiledning, mirakler og dekker våre behov. Jesus sa, ”Alt det dere spør om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere” (Markus 11:24).

Vi tror at Gud søker å kommunisere med mennesker. Han ønsker å være en nær tilstedeværelse i enhver persons liv og veilede, oppmuntre og lede. Han taler til hjertene til alle de som søker Han, både gjennom umerkelige, stille måter og ved synlige tegn på hans nærvær.

Gud har lovet å gjøre sine Ord kjent til sine barn gjennom sin Ånd (Ordspråkene 1:23). Evnen til å motta direkte budskap fra Gud er i Bibelen referert til som profetisk gave. Profeti er en gave fra Den Hellige Ånd som er tilgjengelig for de troende, og kan spille en aktiv rolle i deres daglige liv (Apostlenes gjerninger 2:17).

(Vis bibeltekst)

Jeremias 33:3 Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.
Johannes 14:13-14 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Matteus 7:7-8 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
1.Johannes 5:14-15 Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1.Tessalonikerne 5:17 Be uten opphold.
Romerne 12:6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen.
Apostlenes gjerninger 2:17-18 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
Ordspråkene 3:5-6 Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.
Efeserne 5:20 Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.
Salme 34:2 Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn.


Det store oppdraget

Kristus har gitt alle kristne i oppdrag å spre det gode budskapet om hans frelse og kjærlighet (Markus 16:15). Guds kjærlighet og frelse gjennom Jesus er en gave til hele menneskeheten, og den er ment til å deles fritt med andre. Vi tror at kristne skal søke å nå ut til mennesker av alle samfunnslag med Guds budskap ved metoder som er i harmoni med kristne verdier.

Jesus satte et eksempel for sine tilhengere, om ikke bare å lære bort åndelige sannheter, men også å søke å nå ut med medfølelse til mennesker i nød, medregnet de fattige og undertrykte i hans samtid. Vi tror at kristne skal søke å trøste, hjelpe og gi omsorg til de som er i nød.

(Vis bibeltekst)

Matteus 28:19-20 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
2.Timoteus 4:2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!
Daniel 12:3 De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid.
Apostlenes gjerninger 26:16 Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se.
Matteus 5:14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Lukas 9:1-2 Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.
Matteus 10:8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.
Ordspråkene 3:27 Når det står i din makt å gjøre det gode, skal du ikke holde det tilbake fra den som har rett på det.
Ordspråkene 19:17 Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort.
1.Korinterne 16:14 La alt dere gjør, skje i kjærlighet.


De troendes fellesskap

Vi tror at kirken er en åndelig enhet som består av alle som tror på Jesus Kristus. De kristnes fellesskap avgrenses ikke av fysiske bygninger, menigheter eller institusjoner, men at det heller er et trossamfunn forent i ånd og kjærlighet. "Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet" (Johannes 4:24).

Vi tror at den første kirkes nære fellesskap, samarbeid og åndelige enhet, som beskrevet i Det nye Testamentet, gjelder ikke bare som historisk beretning, men også som modell for etterfølgende generasjoner av troende.

Medlemmer i The Family International er del av et verdensomspennende trosfellesskap, og betrakter seg selv som brødre og søstre i ånd, forent i tro og formål. Vi tror at slik Jesus ga sitt liv for oss, "skylder også vi å gi våre liv for brødrene" (1 Johannes 3:16), og å tjene hverandre i kjærlighet og respekt (Galaterne 5:13). Vi tror at vi som kristne skal arbeide i harmoni med andre, for å dele Guds kjærlighet med verden og forbedre menneskers livskvalitet.

(Vis bibeltekst)

1.Peter 2:5 Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.
Efeserne 2:19-22 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
1.Korinterne 12:12-14 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.
Apostlenes gjerninger 2:46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.
1.Johannes 1:7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.
Salme 133:1 Se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet!
1.Peter 4:8 Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.


Kristi brud

Forholdet mellom Gud og hans folk – Kristus og hans kirke – blir i Bibelen sammenlignet med en brudgom og hans brud. Bibelen forteller oss; "din Skaper er din ektemann, hærskarenes Herre er hans navn" (Jesaja 54:5), og at vi er "gift med en annen, Ham (Jesus) som ble oppreist fra de døde" (Romerne 7:4 KJV).

Vi tror at den ekteskapelige metafor som blir brukt i Bibelen for å beskrive det intime, åndelige forhold mellom Jesus og hans kirke, er ment å representere den lidenskapelige forening av hjerte, ånd og sinn som Jesus søker hos hver av sine etterfølgere.

(Vis bibeltekst)

Hoseas 2:19-20 Jeg vil binde meg til deg for alltid. Jeg vil binde meg til deg i rettferd og rett, i kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til deg i troskap, og du skal kjenne Herren.
Jesaja 61:10 Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud. For han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighets kappe lik en brudgom som setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker.
Jesaja 62:5 Som en ung mann gifter seg med en jomfru, skal dine sønner gifte seg med deg, som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg.
Efeserne 5:25 Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den.
Åpenbaringen 19:7-9 La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.» Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»


Disippelstatus

Kristen disippelstatus kjennetegnes ved engasjementet i å tro på og følge Jesu lære. "Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler" (Johannes 8:31). Vi tror at Jesus fremdeles oppfordrer de troende til å følge Han og å leve etter hans lære. Hans kall til tjeneste forblir i hovedsak uforandret fra det Han ga til fiskerne ved Galileas strender for lenge siden. "Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere" (Matteus 4:19).

Evangeliene fremhever livet til Jesus og hans nærmeste disipler som forbilder, fordi de gjorde sin tjeneste overfor Gud til sitt livs kall. På hvilken måte og i hvilken grad enhver vier sin tid og sine ressurser til Kristus på, er et spørsmål om tro og personlig overbevisning.

(Vis bibeltekst)

Lukas 9:23-24 Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det.
Johannes 8:31-32 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
Johannes 15:16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.
Johannes 12:26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.
Markus 8:34-38 Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 37 Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige engler.»


Guds kjærlighetslov

Vi tror at Guds kjærlighetslov, slik den blir beskrevet i Matteus 22:35-40, bør styre alt ved en kristens liv og omgang med andre. En ekspert på Moseloven ville sette Jesus på prøve med dette spørsmålet: "Lærer, hva er det største budet i loven?" Jesus sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.' Dette er det første og det største budet. Og det neste er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to bud henger hele loven og profetene". Vi tror derfor at en kristens handlinger bør være motivert av uselvisk, selvoppofrende kjærlighet – kjærlighet til Gud og til våre medmennesker.

Guds kjærlighetslov er den endelige oppfyllelsen av bibelsk lov, medregnet De ti bud, idet den oppfyller hensiktene, intensjonene med slike lover. "For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv!" (Galaterne 5:14). Vi tror derfor, at gjennom Kristi frelse og hans kjærlighetslov blir kristne satt fri fra de mosaiske lover i Det gamle Testamentet, og er ikke lenger forpliktet til å følge dem. I stedet må de forholde seg til en høyere lov – Kristi kjærlighetslov, som bør styre dem i all samhandling med andre.

(Vis bibeltekst)

Romerne 13:8-10 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.
Jakob 2:8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett.
Galaterne 2:16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.
Galaterne 3:23-25 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.
Johannes 13:34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
Romerne 10:4 For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.
Matteus 5:38-46 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?


Herrens nattverd

Herrens siste måltid, også kjent som nattverden, er en enkel seremoni som Jesus ba sine etterfølgere om å holde til minne om hans offer for menneskeheten (1 Korinterne 11:25). De troende tar del i brødet som brytes. Det representerer hvorledes Jesu legeme ble såret for helbredelsen av våre legemer, og vinen representerer hvorledes hans blod ble utøst for syndenes forlatelse. Vi tror at gjennom Kristi lidelse og død på korset har ikke Gud bare sørget for frelsen av alle menneskehetens sjeler, men også for helbredelsen av fysiske lidelser.

(Vis bibeltekst)

Matteus 26:26-28 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.
Lukas 22:17-20 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
Johannes 6:51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»
1.Korinterne 11:23-26 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.
Jesaja 53:5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.


Livet etter døden

Vi tror at enhver person har en evig sjel, og at når noen dør blir deres sjel ledet inn i det hinsidige, hvor de blir belønnet eller dømt etter hvordan de oppførte seg i sine jordiske liv og blir, ut i fra dette, tilvist sine plasser der.

Gud har forberedt et sted i Himmelen med evigvarende skjønnhet, fred og glede for alle de som tror på Jesus Kristus (1 Korinterne 2:9) og som godtar hans frelsesgave. "Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte" (Åpenbaringen 21:3-4).

Mens adgangen til Himmelen er en gave, tror vi at belønningen som de troende mottar i etterlivet, er avhengig av deres handlinger på jorda og om de levde etter Guds kjærlighetslov.

Bibelen sier at Gud "ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2 Peter 3:9), og at Jesus forkynte til åndene i fangenskap og til de døde (1 Peter 3:18-20, 4:6). Vi tror at Han vil fortsette å søke å forsone alle ting til seg selv (Kolosserne 1:20). Vi tror ikke at alle de som dør uten å motta Jesus Kristus som sin Frelser vil automatisk bli kastet i helvete – et sted med håpløshet og lidelse – heller ikke vil de til evig tid være frarøvet frelse eller forløsning. I sin kjærlighet tror vi at Gud vil fortsette å elske de som dør uten frelse og forsøker å bringe de til sannhets erkjennelse (1 Tim 2:4).

(Vis bibeltekst)

Johannes 14:1-3 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
1.Peter 1:3-5 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.
2.Korinterne 5:1-2 For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. 2 Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen som en overkledning.
1.Timoteus 2:4 Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
1.Timoteus 4:10 Det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.
Åpenbaringen 20:11-13 Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.
Romerne 5:18,21 Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
2.Korinterne 5:10,18-19 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.
Romerne 8:18 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.
Åpenbaringen 22:12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.
1.Korinterne 3:13-15 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.


Engler og avdøde troende

Engler er mektige skapninger skapt av Gud og utvalgt av Han til å våke over menneskeheten. I Bibelen er det mange eksempler på deres inngripen for å beskytte, hjelpe og overlevere budskap til hans folk, og vi tror at de fortsetter å gjøre slik også i dag.

Vi tror at i tillegg til engler, bemyndiger Gud også åndene til avdøde troende for å hjelpe, vise omsorg for og gi beskjeder til hans folk. Et eksempel på dette finner vi i Bibelens beretning om åndene til de avdøde profetene Moses og Elias, som viste seg og rådslo med Jesus (Lukas 9:28-31). Paulus refererte til avdøde frelste, som en "stor sky av vitner" som våker over de som er på jorda (Hebreerne 12:1).

(Vis bibeltekst)

Salme 34:8 Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare.
Salme 91:11-12 For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.
2.Kongebok 6:15-17 Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisja. Han svarte: «Vær ikke redd! Det er flere som er med oss enn med dem.» Så bad Elisja til Herren og sa: «Lukk opp guttens øyne, så han ser.» Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja.
Apostlenes gjerninger 12:7-11 Med ett stod en Herrens engel der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa: «Skynd deg, stå opp!» Da falt lenkene av hendene hans, og engelen sa til ham: «Ta på deg beltet og sandalene dine.» Da han hadde gjort det, sa engelen: «Kast kappen om deg og følg etter meg.» Og han fulgte etter ham ut. Han forstod ikke at engelen og det som hendte, var noe virkelig, men trodde det var et syn. De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin engel for å fri meg fra Herodes’ hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på.»
Matteus 1:20-24 Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten, skulle oppfylles: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg.
Lukas 2:9-15 Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.»
Åpenbaringen 19:10 Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.
Hebreerne 12:22-23 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen.


Åndelig krigføring

Vi tror at det finnes en åndelig sfære, usynlig i den fysiske verden, hvor Gud og hans engler og ånder oppholder seg. Satan (djevelen), rettferdighetens fiende, er også der. Satan og hans onde ånder er i opprør imot Gud, og er opphavet til mye av den ondskap og lidelse som har plaget menneskeheten gjennom alle tider.

Vi tror at det foregår en nådeløs krigføring i denne åndelige dimensjonen imellom godt og ondt, imellom Gud og hans gode styrker og Satan og hans onde styrker. I denne dimensjonen forsøker hver av dem å påvirke menneskenes sjeler og sinn, ja selve historiens gang.

Vi tror at de kristne kan spille en rolle i den åndelige krigføringen, gjennom sine gode valg og handlinger som tjener til å fremme Guds rike. Imidlertid er det enkelte personer som gjennom sine ugudelige handlinger fremmer de onde krefters anstrengelser for å undertrykke tro og godhet (Efeserne 6:12).

Bibelen forutsier at Satan og hans styrker vil til sist bli beseiret og at Guds plan for menneskeheten vil triumfere (Åpenbaringen 20:1,3,10). Jesu rike vil til slutt bli opprettet på jorda, og: "Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og Han skal herske som konge i all evighet".(Åpenbaringen 11:15)

(Vis bibeltekst)

Apostlenes gjerninger 26:18 Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.
1.Peter 5:8 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
Åpenbaringen 12:7-9 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.
1.Johannes 3:8 Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.
2.Korinterne 10.3-5 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
Efeserne 6:11-12 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.>/p>


Guddommelig inngripen

Bibelen beskriver mange av Guds uforklarlige overnaturlige handlinger. Vi tror at opp gjennom historien har Gud grepet inn i den fysiske verden ved mirakuløst å forandre omstendigheter og betingelser, og Han fortsetter å gjøre slik også i dag for å manifestere sin kjærlighet og makt.

Mens Jesus var på jorda uttrykte Han ikke bare sin kjærlighet til menneskeheten ved å helbrede menneskers hjerter og ånder. Han utførte også mirakler som å skaffe mat til de som var sultne og å helbrede menneskers syke og forkrøplede legemer. "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid" (Hebreerne 13:8), og derfor tror vi at Han fremdeles utfører mirakler i dag.

(Vis bibeltekst)

Matteus 4:23-24 Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem.
Markus 16:17-18 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»
Matteus 8:16-17 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
Lukas 7:12-16 Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt folk.»
1.Korinterne 12:7-10 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.
Johannes 14:12 Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.


Nøklene til riket

Vi tror at de åndelige gaver som Jesus ga til sine opprinnelige disipler er tilgjengelige for hans etterfølgere i dag. Når Jesus sa: "Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen"(Matteus 16:19), tror vi at Han bokstavelig testamenterte de åndelige nøklene til Himmelens rike til sine etterfølgere, noe som representerte større tilgang til hans kraft. De troende kan i bønn påkalle nøklene til riket for å frigjøre Guds makt og innflytelse i enhver situasjon i henhold til hans vilje.

(Vis bibeltekst)

Matteus 18:18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Lukas 10:19 Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.
Åpenbaringen 1:18 Jeg er Han som lever og var død. og se. Jeg er levende i all evighet. Amen. Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden.


Familier

Vi tror at Gud utformet familieenheten som en hjørnestein og et fundament for samfunnet. Han forordnet familier til å støtte og hjelpe og dele sine liv med hverandre. Familier er viktige for oppfostring av og omsorg for barna.

Barn er en Guds gave som Han gir oss ansvaret for og velsigner oss med, for "barn er en arv fra Herren, morslivets frukt er lønn" (Salme 127:3). Vi tror at kristne foreldre har ansvar for å dra omsorg for sine barn i kjærlighet, likeså å formidle moral og gode prinsipper og verdier til dem, og en respekt for og kjærlighet til Gud og andre (Efeserne 6:4).

Vi tror at Gud skapte og velsignet giftemålet mellom mann og kvinne, og at ekteskapet er idealet for relasjoner for å danne stabile familier. To troende som gifter seg inngår en pakt fremfor Gud, og vier seg til å elske, vise omsorg og ta ansvar for sin hustru eller ektemann og sine barn. (Matteus 19:4-6).

(Vis bibeltekst)

Salme 68:6 Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer.
Efeserne 6:1-4 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.
1.Mosebok 5:25-31 Da Metusjalah var 187 år, fikk han sønnen Lamek. Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han enda 782 år og fikk sønner og døtre. Hele Metusjalahs levetid ble 969 år. Så døde han. Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet.» Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han.
Salme 127:3-5 Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn fra ham. Som piler i en krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Sæl er den mann som fyller sitt pilekogger med dem. Han trenger ikke skamme seg når han taler mot fiender på tinget.
Matteus 19:13-14 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be; men disiplene ville vise dem bort. Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til.»
Ordspråkene 22:6 Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.
5.Mosebok 6:5-7 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.


Seksualitet

Vi tror at Gud skapte og velsignet menneskers seksualitet, og vi betrakter det som en naturlig del av livet. Bibelen sier at Gud ba den første mann og kvinne om å være "fruktbare og bli mange, fyll jorden" (1 Mosebok1:28). Gud "så på alt det han hadde gjort (skapt)" – iberegnet den første mann og kvinne og deres kropper og seksualitet – "og se, det var overmåte godt" (1 Mosebok 1:31).

Det er vår tro at et heteroseksuelt forhold mellom samtykkende voksne, når det praktiseres slik Gud mente og bestemte det, er et rent og naturlig under i Guds skaperverk og tillatt ifølge Skriften.

(Vis bibeltekst)

1.Mosebok 1:26-28 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!»
1.Mosebok 2:18-25 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen: «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.
Titus 1:15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem.
Romerne 13:10 Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.
Galaterne 5:22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.


Livet er hellig

Vi mener at menneskelivet er hellig, og at enhver person har blitt innvilget den gudgitte rett til å bli behandlet med respekt, som et individ skapt i Guds bilde. Vår plikt som kristne, er å elske vår neste som oss selv (Markus 12:31), uansett rase, kjønn, tro, nasjonalitet eller sosial status. Vi motsetter oss alle former for diskriminering, fordommer og vold som uforenlige med Guds skaperplan.

Vi tror at livet fra unnfangelse til død er en verdsatt gave fra Gud, som skal bli respektert og vist omsorg for. Da Gud er den eneste som gir liv, mener vi at dødstidspunktet for hvert eneste menneske også bør ligge i hans hender.

(Vis bibeltekst)

1.Mosebok 1:27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
1.Mosebok 2:7 Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.
Salme 139:14-16 Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.
Galaterne 6:10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.
Romerne 2:11 For Gud gjør ikke forskjell på folk.
1.Korinterne 16:14 La alt dere gjør, skje i kjærlighet.


Samfunnsansvar

Vi mener at det er en plikt for de troende på alle måter å være gode borgere i samsvar med kristne verdier, for å vise ærlighet og integritet, og bidra til fremgang og velferd i samfunnet. Vi holder fast ved den bibelske lære: "Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter" (Romerne 13:1). Imidlertid, i tilfeller hvor lover og forskrifter kan krenke ens tro eller rett til å praktisere sin tro, mener vi at kristne bør følge sin samvittighets overbevisning (Apostlenes gjerninger 5:27-29).

(Vis bibeltekst)

Romerne 12:18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.
Romerne 13:1-7 Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom. De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. Styremakten er en Guds tjener, til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingen ting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære.
1.Peter 2:17 Vis alle aktelse, elsk brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!
Matteus 22:20-21 Og han spurte: «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.»
Apostlenes gjerninger 4:19-20 Men Peter og Johannes svarte dem: «Dere får selv avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»


Jesu andre komme

Vi tror at Skriftens profetier om verdens fremtid vil bli oppfylt, slik mange andre bibelske forutsigelser har blitt opp gjennom århundrene. Det er vår tro at vi nå lever i den tid kjent i Bibelen som "de siste dager". De viser til den perioden som kommer før Jesu Kristi gjenkomst (2 Timoteus 3:1). Hans tilbakekomst til jorda vil føre verden inn i et millennium med fred, opphør av krig og vold, og rettferd og likhet for hele menneskeheten. (Mer om vår tro på "Endens tid").

(Vis bibeltekst)

Daniel 12:4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.
Matteus 24:29-31 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.
Åpenbaringen 11:15 Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: Herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.
Daniel 2:44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet.
Jesaja 11:9 Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn.

  • return